Levendula Bencés Tánciskola – Néptánc tanszak indul Budaörsön

(Budaörs, 2017. augusztus 10. – Budaörsi Infó) A budaörsi Szent Benedek Iskolában a 2017/2018-as tanévben néptánc tanszak indítását tervezik. Ez az egyedi kezdeményezés Tündik Tamás, a Gyepük Népe Alapítvány és a Szélrózsa Néptáncegyüttes vezetőjének ötlete alapján és vezetésével valósul meg tantervi kereteken belül.

 

 

Tündik Tamás, Csokonai Vitéz Mihály Alkotói díjas, Apáczai Csere János díjas, Hauser József Városi Közművelődési Díjas, Táncház Érmes néptáncoktató, a Gyepük Népe Alapítvány vezetője 22 éve alapította és vezeti a budaörsi Szélrózsa Néptáncegyüttest. Munkájával arra törekszik, hogy felélessze és felszínre hozza az öröklött táncos, énekes népművészeti hagyományokat, illetve megtanítsa azokat.

A Szent Benedek Iskolában – amely Alapfokú Művészeti Iskola is egyben – létrejövő néptánc tanszak ezt az oktatást helyezi iskolai keretek közé.

 

tundik_tamas

 

Tündik Tamás a Budaörsi Infónak elmondta, hogy azért lesz ez az újítás jó a budaörsieknek, mert a táncművészeten keresztül egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat tudnak majd nevelni.

„Ez a képzés fejleszti a ritmusérzéket, fantáziát, memóriát. Mivel a táncnak is sajátos nyelvezete van, a tanulókkal olyan „új világot”, nyelvet megtanít, melyet máshol is értenek.

Belekóstolhatnak a tanulók más népcsoportok, népek kultúrájába.

A tánc fejleszti az emlékezetet, a gondolkodás szükségességének tudatát, ezáltal a tanulás folyamatát gyorsítja, támogatja.

Ösztönzést nyújt a táncos alkalmak teremtésére, így az emberi kapcsolatok fejlesztésére. Formálja a személyiséget.

Kitartásra, önfegyelemre, a mozgás igényére, ezáltal egészséges életmódra nevel. Formálja a tanulók ízlését, a különböző táncos rendezvények iránti érdeklődést felkelti, illetve részt vesznek a rendezvényeken.

Felkészíti a táncművészeti pályát választó növendékeket a szakirányú továbbtanulásra. Célunk, hogy tanulóink megtanulják a különféle táncstílusokat, fajtákat, azt örömmel tegyék úgy, hogy élmény legyen számukra a társaikkal együtt lenni, együtt táncolni, közönségüknek örömöt okozni.

A bencés alapokon álló iskola fantázianevet is adott már a képzésnek: Levendula Bencés Tánciskola néven indulhat majd oktatás.

 

szelrozsaneptancegyuttes

 

Mi a célja ennek az új képzésnek?

„Fő célunk a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása, elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a közösség formálása.

A mozgáskultúra fejlesztése, a testi – állóképesség, harmóniát igénylő, fegyelmezett tudatos mozgás, előadói készség, képesség fejlesztése – itt is figyelembe véve az életkori sajátosságokat.

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése, a hagyományos népi játékmód megismertetése.

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének értelmezéséhez.

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása.

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása. Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása.

 A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati alkalmazása. A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági táncélet alkalmainak megismerése. A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése. Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően. A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése.

Az esztétikai érzék fejlesztése, a rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés. Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés. Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés. A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése. A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése. A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása.

 

2014_szelrozsa_fesztival19

 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása. A másság elfogadásának képessége. Az önálló döntéshozatal képessége. Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás. A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése. A szabálytudat kialakítása. A csoportnorma kialakítása. A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése. A közösségi szemlélet kialakítása. A környezet megóvásának fontossága. Az egészséges életmód igénye.

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése. Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása. Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések. Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége. A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása. A hatékony önálló tanulásra nevelés. Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más környezetben is. A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés.

 

2014_szelrozsa_fesztival25

 

Kiknek szól ez a képzés? Hány tanuló vehet részt egy órán?

„A nevelés és oktatás minden egyes művészeti ágon és tanszakon az előképzőben, illetve alapfok első osztályban veszi kezdetét.

Az iskolában 2 év előképző van, melyet nem kötelező elvégezni, ezt követi 6 évfolyam alapképzés, 4 évfolyamon át továbbképző.

A képzés szakonként – főtárgyanként mindösszesen maximum 12 évfolyamot ölel fel.

A két éves előképző az alapfokú képzésre készít fel, feladata a művészeti ág megismertetése, megkedveltetése, s a mélyebb ismeretek megszerzéséhez szükséges alapok elsajátítása.

Optimális esetben az első előképzőbe lépés megegyezik a hazai általános iskolai első osztályba lépés idejével.

E szakaszban kezdődik meg az egyes művészeti ágakon belüli szaktárgyak tanulását előkészítő, alapozó képességek kialakítása és fejlesztése.

Az alapfokú képzési szakasz a hazai oktatási rendszerhez igazodva a harmadik általános iskolai osztályban kezdődik és a növendékeket életkoruknak, egyéni fejlődésüknek megfelelően hat éven keresztül vezeti el speciális elméleti és gyakorlati tudásuk megszerzéséhez. A továbbképző évfolyamok elvégzése így a középiskolai évekre esik.

Diákjaink a táncművészeti ág foglalkozásain minden esetben csoportos órákon dolgoznak, minimum heti 4 x 45 percben.”

 

szentbenedeknyiltnap2014

 

 

A képzésről részletesen:

 

A Szent Benedek Iskola a táncművészeti ágon belül egy tanszakot tanít, a néptáncot.

A tanszakon a diákok a főtárgyuk mellett kötelező tárgyakat, és választható tárgyakat tanulnak.

 

A Néptánc tanszak kötelező, kötelezően választható és választható tárgyai:

Előképző évfolyamoknál a főtárgyat népi játéknak nevezik, alapfok 1. évfolyamától kezdődően beszélhetünk néptánc főtárgyról.

A népi játék főtárgyat heti két tanórában tanítják mindkét évfolyamon, a néptánc főtárgyat pedig heti három tanórában. Az órák 45 percesek, csoportos oktatást jelentenek.

A kötelező tárgy továbbra is alapfok 3-6. évfolyamáig a folklórismeret. A régi tanterv szerint tanulók 7-8 évfolyamban tanulták, az új tanterv szerint azonban a továbbképző 9-10. évfolyamán foglalkoznak tánctörténettel.

Kötelezően választható tárgyként alapfok 1-6. évfolyamain (összevont osztályokban is), valamint továbbképző 7-8 évfolyamain folklórismeretet, 9-10. évfolyamán tánctörténetet tanítanak.

Amennyiben továbbképzős tanulócsoportok kerülnek összevonásra, a folklórismeretet 1, a tánctörténetet szintén 1 tanórában tanulja kötelezően a csoport.

Választható tárgyként a néptánc, népzenei alapismeretek közül választhatnak a lehetőségek tükrében (szakos ellátottság, anyagi lehetőségek, tanulói csoportok összetétele, szülői – tanulói igények) alapfok első évfolyamától kezdődően.

A népzenei alapismeretek tantárgy idáig népi ének tárgyként szerepelt, melyet alapfok 1-2. évfolyamán tanítottak.

A népzenei ismeretek tantárgyat alapfok 1-6- évfolyamán működtetnek, amelynek tartalma az első két évfolyamon megfeleltethető a népi ének tantárgyéval. Mivel azonban több helyen, ahol tanítanak, összevont csoportok vannak, a törvényi előírás alapján néptáncot választhatták csak.

 

Sok sikert kívánunk az oktatáshoz! Hamarosan bővebben is beszámolunk a beiratkozással kapcsolatos információkról.

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.