Pályázatot hirdet a budaörsi önkormányzat a könyvtár vezetésére

(Budaörs, 2020. szeptember 25. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére miután lemondott vezetői tisztségéről Csabay Károly, aki 2016. január 1. óta töltötte be ezt a pozíciót.. A vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére

 

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgató munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

Jelen pályázati felhívás a kiírás napján hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerül kiírásra. 2020. november 1-jétől a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyára a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

varosi_konyvtar (1)

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (40 óra)

Jogviszony: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól.

Időtartama: 2021. január 1-től – 2025. december 31-ig.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2040Budaörs, Károly király u. 20.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény jog- és szakszerű működtetése, a jogszabályokban meghatározottak szerinti pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatok ellátása, továbbá az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Az intézmény alapító okiratában, a város közművelődési rendeltében foglalt feladatok ellátása.

 

 

varosi_konyvtar (9)

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása a Kjt. magasabb vezető beosztásra vonatkozó szabályai szerint, de az Mt. alkalmazásával történik.

Havi munkabérét a Képviselő-testület állapítja meg. A nyertes pályázóval a munkáltatói jogkör gyakorlója munkaviszonyt létesít.

 

Pályázati feltételek/ képesítési követelmény:

büntetlen előélet,

magyar állampolgárság,

rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú

végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképesítéssel (150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (5) bekezdés a) pontja),

végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban

legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,

rendelkezik vezetői gyakorlattal,

akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének

igazolása vagy szándéknyilatkozat a megbízást követő két éven belüli elvégzésről(150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdés)

számítógépes alapismertek, ECDL vizsga,

kinevezése esetén vagyonnyilatkozatot tesz,

 

 

varosikonyvtar2

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1.) A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,

2.) szakirányú végzettséget és szakképzettséget, egyéb iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata,

3.) vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel – az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program kidolgozása

4.) 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

5.) vezetői gyakorlat igazolása,

6.) legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,

7.) nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

8.) nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

9.) nyilatkozat arról, hogy nyílt, vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

10.) nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

 

konyv_konyvtar_konyvespolc_konyvfal

 

Munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban a következő címre kell benyújtani: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.; Borítékra kérjük ráírni: „könyvtárigazgatói pályázat”

 

A pályázattal kapcsolatos további információ a Polgármesteri Kabinet kollégáinál kérhető. (2040 Budaörs, Szabadság út 134., telefon:06-23/447-803, kabinet@budaors.hu)

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határideje után a soron következő Képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2020. december 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.budaors.hu/ 2020.szeptember 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés és a felmentés jogát Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Budaörs város polgármestere gyakorolja. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel, határidőben benyújtják.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításról szóló 2020. évi XXXII. törvény értelmében eredményes pályázat esetén az igazgató munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra 3 hónap próbaidő kikötésével.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerint:

„1. § (2) A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.

3. § (1) 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.

3. § (9) A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti. A vezetői pályázatok kiírására a 2. § (8) bekezdése szerinti időpontig az e törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni.”

Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatjuk. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó pályázati dokumentációt az elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre, a személyes adatai pedig törlésre kerülnek.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.