Könyvajánló

Kapocsi Judit: Nagymama meséi

A napokban jelent meg az Acta Pulica Kiadónál ez a mesekönyv, melyet nagyon ajánlunk mindenkinek.
Az első fogadtatása igen kedvező, a mesék frissesége és “maisága” magával ragadó!

Részlet a „Fürdőnóta” című meséből

(…)
– Aki előbb für­dik, az vá­laszt tö­rül­kö­zőt, az iszik először a ka­ti­cás bög­ré­ből, és az ta­nul­hat­ja meg a für­dőnó­tát – mond­ta a nagy­ma­ma.
– Jö­vök! Pat­tant fel Bebi a fo­tel­ből.
– Nem igaz­ság! Én aka­rok – böm­böl­te Fan­ni.
– Aki előbb szólt, az jön! Bebike kezd! – zár­ta le a vi­tát nagy­ma­ma.
– Ad­dig legalább néz­he­tek me­sét? – al­ku­do­zott Fan­ni.
– Per­sze, az­tán ami­kor te jösz für­de­ni, he­lyet cse­rél­tek Bebikével.
– Olyan jó, ami­kor ké­nyez­tetsz – nyúlt el Bebike a fi­nom me­leg für­dővíz­ben. Ma is szé­pít­ke­zünk?
– De még mennyi­re! Tu­dod! Haj­mo­sás, hin­tőpo­ro­zás, ken­ce-fe­ne, pe­di­kűr, ma­ni­kűr, fül­tisz­tí­tás – so­rol­ta a nagy­ma­ma
– Mert a szép­ség a für­dőszo­bá­ban kez­dő­dik! Igaz?
– Úgy bi­zony! Hiá­ba szép a ha­jad, ha gon­do­zat­lan. Hiá­ba szép a ke­zed, ha fe­ke­tél­lik a kör­möd.
– Hogy van a für­dő­nó­ta? – kér­dez­te a kis­lány.
– „Csü­tör­tö­kön vir­ra­dó­ra
Megy a kis­lány a fo­lyó­ra” – kezd­te el a nagy­ma­ma.
– Le­gyen Bebi a kis­lány – szólt köz­be az uno­ká­ja.
– Jó. Megy a Bebi a fo­lyó­ra – foly­tat­ta a nagy­ma­ma.
– „Ke­zét lá­bát mos­sa, meg is szap­pa­noz­za a fo­lyó­ban.
El-vit-te… a víz a szap-pant,
Uuuu-táááá-na küld­ték a kap­pant
Míg…a…kap-pan… mááááá-…szott
A szap-pan el-ááááá-zott a fo­lyó­ban.”
– Hát ez az! Tet­szik? – kér­dez­te a nagy­ma­ma.
– Igen! Éne­kel­jük el még egy­szer – vá­la­szolt vi­dá­man Bebike.
Egy­szer-két­szer eléne­kel­ték kö­zö­sen a für­dő­nó­tát, majd ne­vet­ve foly­tat­ták a tö­rül­kö­zést és a szépítészeti teen­dő­ket. Haj­szá­rí­tás után Bebike ki­sza­ladt Er­nő bá­csi­hoz, hogy meg­sza­gol­tas­sa mi­lyen il­la­tos a fris­sen mo­sott ha­ja.
– Hm! Na­gyon fi­nom il­la­tos – nyo­mott egy pu­szit Bebi fe­je búb­já­ra Er­nő bá­csi.
– Fan­ni! Gye­re! – kiál­tot­ta nagy­ma­ma.
– Na jó – állt fel ko­mó­to­san Fan­ni, az­tán a für­dô­víz­ben már vi­dá­man har­sog­ta ki­csit el­fer­dít­ve a „für­dő­­­nótát”.
– Megy a Fan­ni a fo­lyó­ra.
– El­vit­te a víz a kap-pant
Uuuuu-tá-na küld­ték a szap-pant
Míg a szap-pan mááááá-szott
A kap-pan el-áááá-zott
a fo­lyó­ban. (…)

Kapocsi Judit: Nagymama meséi.
©Acta Publica Kiadó, Budaörs, 2011. A/5, 64 oldal.
Kedvezményes ár: 998 Ft. Kapható a kiadóban: 2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40., Tel.: 23-428-264.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.