Március 25-ig lehet leadni a pályázatokat a budaörsi civil szervezetek 2022. évi támogatására

(Budaörs, 2022. február 27. – Budaörsi Infó) Az önkormányzat által meghirdetett civil keretre 2022. március 25-éig nyújthatják be pályázataikat a budaörsi civil szervezetek a 2022. március 1. és 2023. február 15. között megvalósuló programjaikra.

 

Pályázat benyújtási időszak: 2022. február 24 – 2022. március 25.

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő helyi civil szervezetek támogatását, ezért 2022. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására.

A pályázati felhívás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvénnyel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezetében valamint a 37/2011.(III.22.) Korm. rendeletbe, valamint a 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendeletbe foglaltakkal összhangban kerül kiírásra.

 

1. Pályázat célja:

A városban működő civil szervezetek által az alapcél szerint megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, szabadidős és közösségépítő programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági rendezvények támogatása. A civil szervezet szolgáltató, tanácsadó, esélyegyenlőséget elősegítő illetve érdekképviseleti tevékenységek támogatása. Kizárólag az alapcél szerinti tevékenységhez kapcsolódóan az éves – a szakmai feladatok ellátásához szükséges – működési költségeinek támogatása.

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000 Ft, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében a „Társadalmi önszerveződések támogatása” előirányzat terhére biztosít.

 

3. Pályázat benyújtására jogosultak:

Budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2021. december 1-ig bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek. Továbbá Pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket rendszeresen Budaörsön végzik.

 

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

magánszemélyek, gazdasági társaságok, biztosító egyesületek, szakszervezetek, pártok, párt részvételével létrehozott szervezetek; közalapítványok, egyházak; civil társaságok, társulások és szövetkezetek
nem budaörsi székhelyű szervezetek – kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el.
azon civil szervezetek, akik a 2022 évi költségvetésből támogatásban részesülnek (soron támogatottak, iskolák alapítványai stb.)

 

5. Pályázatból kizárásra kerül azon civil szervezet (érvénytelenségi okok):

amely 2021 évi azonos célú önkormányzati támogatásával nem számolt el.
amelynek lejárt köztartozása van illetve felszámolási eljárás, törlés alatt áll
amelyet 2021.12.01-ig nem vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés)
amely az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősül.
amely nem szerepel az Országos Bíróság Hivatal által vezetett országos névjegyzék nyilvántartásában.
amelynek nincs www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes (mérleget és eredmény kimutatást magába foglaló) a pályázó adatait tartalmazó, aláírt és scannelt vagy az OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/ elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója.
amely pályázó a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatásban részesült.
amely a határidő lejárta után adja postára/ nyújtja be pályázatát.
amely a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja az elbíráláshoz szükséges adatokat
amely nem budaörsi bejegyzett székhelyű. Kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak e.
amely nem Budaörs Város Önkormányzat űrlapján nyújtotta be pályázatát.

 

6. Támogatás és saját forrás mértéke:

Az egy pályázó által igényelhető és elnyerhető maximális támogatás: 500.000 Ft.

Ezen belül működési költségekre igényelhető és elnyerhető maximum: 150.000 Ft

Kiíró a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás alsó határa: 100.000 Ft.

A pályázat benyújtásához Pályázónak önrész/ saját forrás biztosítása nem szükséges.

 

palyazat

 

 

7. Támogatási (megvalósítási) időszak és a támogatás formája:

A pályázat 2022. március 1. és 2023. február 15. között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjainak megvalósításához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást.

A pályázni- támogatást igényelni csak a támogatási időszakon belül megvalósuló programokra lehet.

 

8. Támogatható/ nem támogatható tevékenységek, költségek és kiadások:

– Működési költségek: iroda – terembérlet, szakértői díjak, könyvelő díja, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, reklám, kommunikációs költségek, tagdíjak, nevezési díjak, egyéb szorosan a működést biztosító kiadások, működést elősegítő eszközbeszerzések.

– Rendezvények, programok, tevékenységekhez kapcsolódó dologi kiadások: tiszteletdíjak, megbízási díjak, anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, bérleti díjak, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, szállás-, – utazási- költségek, tábor, kirándulás,

– étkezési/ vendéglátási költség az összes támogatás max.:10%-ának mértékéig- kivéve, ha kifejezetten vendéglátás megvalósítására vonatkozik a pályázat.

Nem támogatható kiadások:

– visszaigényelhető előzetesen felszámított Áfa.

– külföldi utazás és külföldön megvalósuló programok

– dohányárú és alkohol, adók, jogkövetkezmények (bírságok, büntetések, kötbér, törlesztés)

– pénzbeli jutalom, gépjárműre vonatkozó parkolási díj, autópályadíj,

– bankköltség (31/2020.(XII.16.) önkormányzati rendeletbe foglaltak alapján

 

palyazat

 

 

9. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag az erre a célra kialakított pályázati űrlapokat kitöltve lehet benyújtani a pályázati útmutatóban mellékeltek szerint.

A pályázatot és annak mellékleteit 1 példányban írásban papíralapon, zárt borítékban ( személyesen vagy postai úton) kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Kabinet irodájára címezve.

Továbbá 1 példány elektronikus pdf. dokumentumban is benyújtható- egységes pdf. dokumentumban scanelve- a kabinet@budaros.hu e-mail címre. Mindegyikre kérjük ráírni: „Civil pályázat”

A pályázati kiírás és a pályázati űrlapok letölthetőek a Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.budaors.hu

 

10. Hiánypótlás

Minden pályázó a pályázati anyagának beérkezését követően 7 napon belül e-mailen értesítést kap a pályázat befogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra az e-mailen kiküldött felszólítást követő 3 munkanapig van lehetőség, amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget, a pályázat formai okok miatt kizárásra kerül.

11. A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásának végső határideje: 2022. április 27.

Az egyesületek pályázatát a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, az alapítványok pályázatát a szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület.

A döntéshozó a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja a támogatást illetve indoklás nélkül dönthet úgy, hogy nem támogatja a pályázatot.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (e-mailen) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

12. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:

A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás szabályait. Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott legkésőbb 2023. február 28-ig köteles lesz elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról záradékolt és hitelesített, a civil szervezet nevére szóló számlamásolatokkal és szakmai, szöveges beszámolóval.

E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati célra/ célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel. Támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani.

Az támogatások elszámolására vonatkozó szabályokat részletesen a 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati útmutató és a Pályázati adatlapok, melyek letölthetők a www.budaors.hu oldalról is illetve igényelhetők a fenti elérhetőségek egyikén.

 

13. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma): 2022. március 25.

 

 

A pályázatról bővebb információt és letölthető anyagokat ide kattintva találnak. 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.