Pályázatot írtak ki a budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói posztjára

(Budaörs, 2021. szeptember 10. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdetett a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói munkakörének ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8.

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház, igazgatói pozíció

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

 

Munkaviszony tartalma:

A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

 

A munkavégzés helye: 2040 Budaörs, Szabadság út 26.

 

Betöltendő munkakör megnevezése: igazgató

 

 

szinhaz_jokai_202008 (2)

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Budaörs Város Önkormányzatának felügyelete és irányítása alatt működő intézmény (költségvetési szerv) vezetése.

Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az intézmény szakszerű és törvényes szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok teljesítése. Vezetői munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített munkamegosztással végzi.

Feladata a közművelődési feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az intézményhez tartozó Nyugdíjas Ház és a Lakótelepi Közösségi Ház szakmai működésének koordinálása, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

 

Munkakör betöltésének feltételei:

büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

iskolai végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és

felsőfokú szakirányú szakképesítés

végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az Intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető

állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat. Irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság, helyismeret.

 

Javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra.

 

Munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony öt év határozott időtartamra jön létre, 2022. január 1. napjától – 2026. december 31. napjáig.

 

 

jmmk1_jmmh_2021aug_budaors

 

 

Pályázathoz csatolandó iratok:

– fényképes szakmai önéletrajz

– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program

– motivációs levél

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hitelt érdemlő igazolása

– legalább ötéves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység hitelt érdemlő igazolása

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat hitelt érdemlő igazolása, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül  elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja

– bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban)

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testülettől zárt ülésen történő tárgyalást kér-e vagy sem

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Budaörs város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8. péntek (postai bélyegző dátum)

 

 

jmmk3_2021aug_jmmh_budaors

 

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói pályázat” megjelöléssel Budaörs Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton a 2040 Budaörs, Szabadság út 134. címre és elektronikus úton Zsák András osztályvezető részére a kabinet@budaors.hu e-mail címre. Hiánypótlásra nincsen lehetőség.

 

Pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázót a pályázat benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott szakmai bizottság hallgatja meg. Ezt követően a pályázatokat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési és Sport Bizottsága is véleményezi.

A pályázatok elbírálásáról és a munkaviszony létesítéséről Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve a soron következő Testületi ülésen.

Pályázati felhívás közzétételének helye: Budaörs Város Önkormányzat honlapja: www.budaors.hu továbbá a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház honlapja: www.jmmh.hu

 

Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Közművelődési és Sport osztályának vezetője Zsák András: telefon:23 /447-803, e-mail cím: zsak.andras@budaors.hu

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.