Március 31-ig lehet leadni a pályázatokat a budaörsi civil szervezetek 2021. évi támogatására

(Budaörs, 2021. március 14. – Budaörsi Infó) 2021. március 1. és 2022. február 15. között megvalósuló programokra, tevékenységekre pályázhatnak a budaörsi civil szervezetek 2021. március 31-éig.

 

 

Pályázat benyújtási időszak: 2021. március 1 – 2021. március 31.

Budaörs Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a helyi feladatok végrehajtásában résztvevő helyi civil szervezetek támogatását, ezért 2021. évre is nyílt pályázatot hirdet a budaörsi civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) támogatására.

A pályázati felhívás az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (Civil tv.) törvénnyel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezetében valamint a 37/2011.(III.22.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban kerül kiírásra. Illetve a 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendeletbe foglaltak alapján.

 

1. Pályázat célja:

A városban működő civil szervezetek által az alapcél szerint megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, szabadidős és közösségépítő programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági rendezvények támogatása. A civil szervezet szolgáltató, tanácsadó, esélyegyenlőséget elősegítő illetve érdekképviseleti tevékenységek támogatása. Kizárólag az alapcél szerinti tevékenységhez kapcsolódóan az éves – a szakmai feladatok ellátásához szükséges – működési költségeinek támogatása.

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 12.500.000 Ft, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében a „Társadalmi önszerveződések támogatása” előirányzat terhére biztosít.

 

3. Pályázat benyújtására jogosultak:

Budaörsi székhelyű és Budaörsön működő 2020. december 1-ig bejegyzett, nyilvántartásba vett civil szervezetek: alapítványok és egyesületek. Továbbá Pest megyei székhelyű karitatív tevékenységet ellátó szervezetek, amelyek tevékenységüket rendszeresen Budaörsön végzik.

 

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

– magánszemélyek, gazdasági társaságok, biztosító egyesületek, szakszervezetek, pártok, párt részvételével létrehozott szervezetek; közalapítványok, egyházak; civil társaságok, társulások és szövetkezetek
nem budaörsi székhelyű szervezetek – kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el.

– azon civil szervezetek, akik a 2021 évi költségvetésből támogatásban részesülnek (soron támogatottak, iskolák alapítványai stb.)

 

5. Pályázatból kizárásra kerül azon civil szervezet (érvénytelenségi okok):

– amely 2020 évi azonos célú önkormányzati támogatásával nem számolt el.
– amelynek lejárt köztartozása van illetve felszámolási eljárás, törlés alatt áll
– amelyet 2020.12.01-ig nem vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés)
– amely az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősül.
– amely nem minősül átlátható szervezetnek
– amely nem szerepel az Országos Bíróság Hivatal által vezetett országos névjegyzék nyilvántartásában.
– amelynek nincs www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes (mérleget és eredmény kimutatást magába foglaló) a pályázó adatait tartalmazó, aláírt és scannelt vagy az OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/ elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója.
– amely pályázó a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3.000.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatásban részesült.
– amely a határidő lejárta után adja postára/ nyújtja be pályázatát.
– amely a hiánypótlási határidőn belül nem pótolja az elbíráláshoz szükséges adatokat
– amely nem budaörsi bejegyzett székhelyű. Kivéve azon civil szervezetek, akik Pest megyei székhelyűek és Budaörsön karitatív tevékenységet látnak el.
– amely nem Budaörs Város Önkormányzat űrlapján nyújtotta be pályázatát.

 

6. Támogatás és saját forrás mértéke:

Az egy pályázó által igényelhető és elnyerhető maximális támogatás: 500.000 Ft.

Ezen belül működési költségekre igényelhető és elnyerhető maximum: 150.000 Ft

Kiíró a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás alsó határa: 100.000 Ft.

A pályázat benyújtásához Pályázónak önrész/ saját forrás biztosítása nem szükséges.

 

7. Támogatási (megvalósítási) időszak és a támogatás formája

A pályázat 2021. március 1. és 2022. február 15. között megvalósuló, a pályázati célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjainak megvalósításához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő támogatást.

A pályázni és támogatást kapni csak a támogatási időszakon belül megvalósuló programokra lehet.

 

8. Támogatható/ nem támogatható tevékenységek, költségek és kiadások:

– Működési költségek: iroda – terembérlet, szakértői díjak, banki költségek, könyvelő díja, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, reklám, kommunikációs költségek, tagdíjak, nevezési díjak, egyéb szorosan a működést biztosító kiadások, működést elősegítő eszközbeszerzések.

– Rendezvények, programok, tevékenységekhez kapcsolódó dologi kiadások: tiszteletdíjak, megbízási díjak, anyagköltségek, igénybe vett anyag jellegű szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, bérleti díjak, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, szállás-, – utazási- költségek, tábor, kirándulás,

– étkezési/ vendéglátási költség az összes támogatás max.:10%-ának mértékéig- kivéve, ha kifejezetten vendéglátás megvalósítására vonatkozik a pályázat.

 

Nem támogatható kiadások:

– visszaigényelhető előzetesen felszámított Áfa.

– nem a szervezet nevén lévő mobiltelefon – kártya feltöltése,

– külföldi utazás és külföldön megvalósuló programok

– a szervezet tevékenységi körében nem szereplő pályázati programok.

– dohányáru és alkohol, adók, jogkövetkezmények (bírságok, büntetések)

– személyi jellegű kifizetés: szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíj, jutalom,

 

9. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag az erre a célra kialakított pályázati űrlapokat kitöltve lehet benyújtani a pályázati útmutatóban mellékeltek szerint.

A pályázatot és annak mellékleteit 1 példányban írásban papíralapon, zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal- Polgármesteri Kabinet irodájára címezve.

Továbbá 1 példányban elektronikusan is benyújtható- 1 db egységes pdf. dokumentumban scanelve a kabinet@budaros.hu e-mail címre. Mindegyikre kérjük ráírni: „Civil pályázat”

A pályázati kiírás és a pályázati űrlapok letölthetőek a Polgármesteri Hivatal honlapjáról: www.budaors.hu

 

10. Hiánypótlás

Minden pályázó a pályázati anyagának beérkezését követően 5 napon belül e-mailen értesítést kap a pályázat befogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra az e-mailen kiküldött felszólítást követő 3 napig van lehetőség, amennyiben ennek a pályázó nem tesz eleget, a pályázat formai okok miatt kizárásra kerül.

 

11. A pályázatok elbírálásával és döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásának végső határideje: 2021. április 28.

Az egyesületek pályázatát a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, az alapítványok pályázatát a szakbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület.

A döntéshozó a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja a támogatást illetve indoklás nélkül dönthet úgy, hogy nem támogatja a pályázatot.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban (e-mailen) kap értesítést legkésőbb a döntést követő 15. napig. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján – www.budaors.hu a döntést követő 10 napon belül közzétételre kerülnek.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

12. Szerződéskötés, pályázati összeggel való elszámolás:

A nyertes pályázókkal Budaörs Város Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a kapott támogatással való elszámolás szabályait. Támogató Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Támogatott legkésőbb 2022. február 28-ig köteles lesz elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról záradékolt és hitelesített, a civil szervezet nevére szóló számlamásolatokkal és szakmai, szöveges beszámolóval.

E pályázat útján elnyert támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban részletezett pályázati célra/ célokra, a pályázatban részletezett költségek finanszírozására illetve a támogatási szerződésben rögzítettekre használható fel. Támogatási szerződésben foglalt, az eredeti pályázati céltól eltérő felhasználás esetén Támogatott köteles módosítási kérelmet benyújtani.

Az támogatások elszámolására vonatkozó szabályokat részletesen a 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete szabályozza.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati útmutató és a Pályázati adatlapok, melyek letölthetők a www.budaors.hu oldalról is illetve igényelhetők a fenti elérhetőségek egyikén.

 

13. Pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, a benyújtás határideje (a postabélyegző végső dátuma): 2021. MÁRCIUS 31.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás, útmutató, adatlapok

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.