A Budaörs név használatának szabályai

(Budaörs, 2016. január 12. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 16-i ülésén alkotta meg a városi címer és zászló, valamint Budaörs város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló önkormányzati rendeletét, amely 2016. január 1. napján lépett hatályba. Ez a rendelet a Budaörs név használata vonatkozásában tartalmi változást az eddigiekhez képest nem jelentett. Mégis sokan elgondolkodtak azon, hogy vajon jogszerűen használják-e a Budaörs nevet. Budaörs város jegyzőjétől meg is kaptuk a választ. Olvassák el a cikkünkben, mi a teendő, hogy ne kelljen bírságot fizetniük.

 

 

Dr. Bocsi István jegyző azt nyilatkozta a Budaörsi Infónak, hogy a fent említett önkormányzati rendelet megalkotásának az volt a célja, hogy a – 2016. január 1. előtt hatályos – a Városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 32/1997. (IX. 08.) önkormányzati rendelet, valamint a „Budaörs” név felvételéről és használatáról szóló 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet szabályait egységesítsék, egy jogszabályba foglalják jogtárgyaik hasonlósága, a közel azonos eljárási szabályaik, a célszerűség, valamint a jogi szabályozás átláthatósága végett.

 

“Így, a Budaörs névre vonatkozó, 2011. november 1. napja óta hatályban lévő szabályozás tartalmi szempontból változatlan maradt, ugyanakkor szükséges volt a normaszöveget a hatályos jogszabályokhoz igazítani (pl. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megszüntette a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok kategóriáját, így ez már nem szerepel a Rendelet személyi hatályának meghatározásában).”

 

Dr. Bocsi István

Dr. Bocsi István

 

Hol és hogyan nem használható a Budaörs név? Közösségi oldalakon, vállalkozások nevében, eseményeken, stb.?  Kik azok, akik használhatják a Budaörs nevet és kik azok, akik nem. Vannak-e esetleg kivételek?

“Az Alaptörvény (ahogy korábban az Alkotmány is) kimondja azt, hogy feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot. Az Alkotmánybíróság 47/1995. (VI.30.) AB határozatában megállapította, hogy magasabb szintű jogszabály által nem szabályozott helyi társadalmi viszonynak minősül, és így nem lépi túl jogalkotási hatáskörét a helyi önkormányzat, amennyiben a város nevének cégnévben való feltüntetését rendeletében engedélyéhez köti.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint különösebb bizonyítás nélkül megállapítható, hogy egyes városnak, településnek fűződhet jogi érdeke nevének használatához. Nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen tevékenység mellet stb. kívánják használni. Ebből következik, hogy a város nevének használatához – ha a település önkormányzata úgy döntött – hozzájárulása szükséges.

A Budaörs név használata – ahogyan eddig is – főszabály szerint engedélyköteles.

Ez azt jelenti, hogy azok a természetes- és jogi személyek, valamint tudományos, irodalmi, művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzők akik (amelyek) a Budaörs nevet vagy annak toldalékos formáját használni kívánják megnevezésükben, tevékenységük során, működésükkel összefüggésben vagy emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken, azok ezt csak névhasználati engedély birtokában tehetik meg.

A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye, vagy fióktelepe Budaörs közigazgatási területén található vagy tevékenysége, működése jellemző módon Budaörshöz kötődik.

Ugyanakkor, a névhasználat engedélyezését meg kell tagadni akkor, ha annak célja, módja vagy körülményei jogszabályba ütköznek vagy bizonyíthatóan az önkormányzat vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok.

Előfordulhat az az eset is, hogy a kérelmezett névhasználat, az elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik, ebben az esetben is meg kell tagadni az engedélyezést.

Kivételt jelent, tehát engedély nélkül használható a Budaörs név, ha az jogszabályon alapul, az önkormányzat gazdasági társaságainak és intézményeinek névhasználata és a közösségi közlekedési eszközön a megállóhely nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználat.”

 

Ha valakire vonatkozik ez a szabály, mi a teendője a vállalkozások és/vagy a közösségi oldalak üzemeltetőinek, és mennyi ideje van elvégezni azt a feladatot? 

“A Budaörs név – az említett kivételeket nem ideértve – csak névhasználati engedély birtokában használható. Ez azt jelenti, hogy a Budaörs nevet csak akkor lehet használni, ha erre az érintett engedéllyel rendelkezik, és csak arra a célra, amelyet kérelmezett, és amely az engedélyben is szerepel.

A névhasználati engedélyt a polgármester adja, az erre vonatkozó kérelmet az érintettnek írásban – akár, az erre rendszeresített, a Rendelet mellékletét képező nyomtatványon – kell benyújtani hozzá.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező alap adatait (név, lakcím/székhely, elérhetőség, tevékenységi kör), a névhasználatra vonatkozó adatokat (időtartama, célja, módja) valamint meg kell jelölni a kérelmező budaörsi kötődését.

Mellékletként csatolni kell nem természetes személy esetében az alapító okiratot vagy cégkivonatot, illetve embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék esetén annak színes tervét, a tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével.

Az engedélyezési eljárás és a névhasználat illeték- illetve díjmentes.

 

Milyen következménnyel jár, ha nem változtatnak nevet a Budaörs névvel rendelkező egyesületek, vállalkozások, oldalak?

Az engedély nélkül folytatott névhasználatot a polgármester megtiltja. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV.15.) önkormányzati rendelet alapján az engedély nélküli névhasználat a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül, és 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal szankcionálható.

 

Közösségi oldalakra vonatkozólag létrehozható olyan csoport vagy közösség ami tartalmazza a Budaörs nevet (pl. budaörsi kutyások, budaörsi lakások, budaörsi programok (amely oldalak arra jók, hogy egy bizonyos csoportot elérjenek)?

“A Budaörs nevet vagy annak bármely toldalékos formáját kizárólag engedéllyel lehet felvenni vagy használni.”

 

Amennyiben ez a szabály mindenkire vonatkozik, aki a Budaörs nevet használja, abban az esetben az Önkormányzat felkutatja ezeket a vállalkozásokat, oldalakat és tájékoztatást küld nekik, hogy törvénytelenül használják a nevet?

“A joggyakorlónak, jelen esetben a névhasználónak a kötelessége a tevékenysége megkezdése előtt tájékozódni arról, hogy engedélyhez kötött-e ez a tevékenység, és amennyiben igen, úgy beszerezni a szükséges engedélyt.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kifejezetten kimondja, hogy csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni – és így a cégnyilvántartásba bejegyezni – olyan elnevezést, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik.

Amennyiben a Hivatalnak hivatalos tudomására jut engedély nélküli névhasználat, úgy tájékoztatja a névhasználat feltételeiről az érintettet.”

 

A helyi sajtóra is vonatkozik ez a szabály? Budaörsi Infó, Budaörsi Napló, Budaörs Rádió, Budaörsi Televízió? Azonos elbírálásban részesülnek a médiák mint a civilek? Mi a teendője az újságoknak, illetve a televíziónak és rádiónak ebben az esetben, hisz náluk a név alapján ismeri fel őket a lakosság. 

“A Budaörs név használatának szabályai minden természetes- és jogi személyre, tudományos, irodalmi, művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőre vonatkozik, a Rendelet nem tesz különbséget köztük. Amennyiben Budaörs város nevét megnevezésükben, tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken használni kívánják, úgy névhasználati engedélyt kell kérniük.

 

Tehát a Budaörs név csak és kizárólag engedéllyel használható. Sem közösségi oldalon, sem cégnévben, sem pedig kiadvány formájában nem jelentethető meg polgármesteri engedély nélkül.

 

A kérelem benyújtásához szükséges kérvényt ide kattintva éri el!

 

(Budaörsi Infó)

 

 

 

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.