Támogatás hagyományos technológiával épült lakóépületek felújítására

(Budaörs, 2016. június 30. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Képviselő-testület 138/2016. (VI.22.) ÖKT számú határozata alapján pályázatot hirdetett a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának helyi támogatására.

 

A támogatás formája és célja:

 

A támogatás formája utólagos finanszízrozású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek célja a hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítése, felújításának ösztönzése az energiahatékonyság és használati biztonság növelése céljából.

 

A pályázók köre

 

Pályázatot nyújthatnak be a 2001. december 31. előtt kiadott jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező Budaörs Város közigazgatási határain belül hagyományos technológiával épített lakóingatlanok ingatlan nyilvántartásban szereplő

– tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkező magánszemélyek,

– osztatlan közös tulajdonban lévő, használat szerint megosztott épületrész tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkező magánszemélyek,

– társasházi közösségek.

 

Több tulajdonos, vagy haszonélvező esetén a pályázat benyújtására, és a támogatási szerződés megkötésére tulajdonosok, vagy haszonélvezők által írásban meghatalmazott tulajdonostárs, vagy haszonélvező jogosult. A meghatalmazást minden tulajdonostársnak, vagy haszonélvezőnek alá kell írnia és a pályázónak a pályázathoz csatolva be kell nyújtania.

 

Nem vehetnek részt a pályázaton

– az iparosított technológiával épült lakóépületek (a pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősülnek a panel, blokk, alagútzsalu ill. öntött technológia felhasználásával, vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával készült épületek) tulajdonosai,

– olyan ingatlanok, vagy épületrészek korszerűsítésére, felújítására pályázni kívánók, amelyek az ingatlan nyilvántartásban nem lakás, lakóház, lakóépület művelési ág megjelöléssel szerepelnek.

 

Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, egy pályázat azonban a III. pontban meghatározott támogatott tevékenységek közül többre is vonatkozhat.

 

III. A támogatott tevékenységek köre

 A hagyományos technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, felújítása esetén a következő munkálatokra igényelhető támogatás:

– kazáncsere, amennyiben energiatakarékosabb berendezés kerül beépítésre,

– homlokzat utólagos hőszigetelése, amennyiben az épület a jelenlegi állapotában nem elégíti ki a hatályos magyar hőtechnikai előírásokat, kivételt képez a nyílászáró csere, amely jelen pályázatban nem támogatható,

– tetőfödém utólagos hőszigetelése,

– megújuló energiaforrások (napelem, napkollektor) telepítése.

 

A hagyományos technológiával épített lakóépületek használati biztonságát elősegítő korszerűsítés, felújítás esetén a következő munkálatokra igényelhető támogatás:

– magas tetők ács-szerkezetének megerősítése, részleges vagy teljes cseréje, tetőfedés, bádogozás felújítása,

– lapostetők vízszigetelésének, hőszigetelésének és bádogos szerkezeteinek felújítása,

– falazatok, padlószerkezetek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése,

– kéményseprő szakvélemény vagy kémény felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján veszélyesnek minősített kémények megerősítése, bélelése, cseréje, újjáépítése, valamint kéményseprő járda, kéménylépcső kiépítése.

 

A felújítási, korszerűsítési munkák előkészítése (pl. tervezés, felmérés) önállóan nem, csak a kivitelezést is magában foglaló projekt részeként támogatható.

Pályázni csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok felhasználásával történő felújítással, korszerűsítéssel lehet.

 

Pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke

 

A pályázattal elnyerhető támogatás utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás, amely az Önkormányzat által meghatározott keret erejéig nyújtható.

A támogatás mértéke:

– nem társasházi ingatlanok esetében a teljes elszámolható beruházási költség 50%-a, de legfeljebb 500.000 Ft,

– társasházak esetében a teljes elszámolható beruházási költség 50%-a, de legfeljebb 1.000.000 Ft,

 

Az önrész a teljes elszámolható beruházási költség önkormányzati támogatással nem fedezett része, amelyet a pályázónak kell biztosítania. A pályázónak legalább a teljes elszámolható beruházási költség 50%-ának megfelelő, vagy ha az a 1.000.000 Ft-ot (társasházak esetében a 2.000.000 Ft-ot) meghaladja, a maximálisan nyújtható 500.000 Ft-os (társasházak esetében az 1.000.000 Ft-os) támogatás feletti összeggel kell rendelkeznie önrészként.

Az önrész lehet készpénz, bankbetét, hitel, vagy hitelígérvény, vagy más forrásból kapott támogatás.

 

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó elszámolható költsége.

Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás nettó elszámolható költsége.

 

Támogatási feltételek

 

A pályázónak a tervezett beruházások teljes költségének és a támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.

 

A teljes költség

 

A pályázat szerinti tervezett munkák teljes költsége, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A pályázathoz költségvetést kell csatolni, amelynek tételes kivitelezői árajánlaton, vagy tételes tervezői költségbecslésen kell alapulnia. A költségvetésnek, és a kivitelezői árajánlatnak, vagy tervezői költségbecslésnek megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, hogy az elszámolható költségeket alá lehessen támasztani.

 

A támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség

 

A pályázat szerinti tervezett munkák teljes költségéből azok elszámolhatók, vagyis vehetők figyelembe a pályázat elbírálása során, amelyek nem tartoznak a 3. pont szerinti nem elszámolhaó költségek közé.

 

A nem elszámolható költségek

 

A pályázatban nem számolhatók el

– a III. pont szerinti támogatott tevékenységek körén kívül eső munkák költségei,

– a nem kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok költségei,

– a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben lévő nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek felújításának, korszerűsítésének költségei (pl. üzlethelyiség, stb.),

– az engedélyezéssel kapcsolatos költségek,

– a hálózatfejlesztési hozzájárulások költségei,

– a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. tulajdoni lap, postaköltségek),

– társasházak esetében a nem közös tulajdonban álló helyiségeket (pl. lakásokat), vagy felszereléseket (pl. lakáshoz tartozó mérőórákat) érintő felújítások, korszerűsítések,

– továbbá azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban.

 

Egyéb előírások:

 

A projekt költségvetésében csak az elszámolás során számlákkal azonosított és igazolt költségek számolhatók el, amelyek a pályázat szerinti tervezett munkák végrehajtásához szükségesek voltak, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.

Ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, azok megfizetésére a pályázó köteles, a támogatás mértéke nem emelkedik. Amennyiben a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, a támogatás összege ezzel arányosan csökkentésre kerül.

 

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés részét képezi – külön mellékletként történő csatolás nélkül is – a felhívás és a támogatott nyertes pályázata, amely a támogatási szerződés szerinti teljesítés elszámolásának és ellenőrzésének alapja.

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződés szerinti teljesítést követően, utólag, az Önkormányzat műszaki ellenőre által jóváhagyott számlák alapján és a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzését követően, 30 napon belül, átutalással kerül sor.

 

Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött munkálatok esetén a Támogatott a kivitelezési munkák megkezdése előtt köteles beszerezni a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges engedélyeket.

 

A felújítási program eljárási rendje

 

A pályázat benyújtása előtt megkezdett programra támogatás nem adható.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. augusztus 15.

 

A pályázatoknak minden, a pályázati felhívásban megjelölt adatot, információt és dokumentumot tartalmaznia kell. A hiányosan benyújtott pályázat kiegészítésére, hiánypótlására az Önkormányzat egy alkalommal lehetőséget biztosít, amennyiben a pályázat hibája ezzel orvosolható. A hiánypótlási felhívást az Önkormányzat küldi meg a pályázók részére, az abban foglaltakat a megadott határidőn belül kell teljesíteni. Amennyiben a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó

– teljesíti, a pályázat érdemi bírálatra előkészítésre kerül a támogató számára,

– nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

A pályázó az elbírált pályázatát utólag nem módosíthatja.

 

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat a beérkezést követő 60 napon belül Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el.

 

VII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények

 

A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani:

 

Formanyomtatványok:

1.sz. adatlap (A pályázó általános adatai)

2.sz. adatlap (A beruházás pénzügyi adatai)

3.sz. adatlap (Nyilatkozatok)

 

  1. Műszaki dokumentumok:
  2. A pályázattal érintett munkálatokra vonatkozó, kivitelező, vagy tervező által készített és cégszerű aláírással ellátott tételes, részletes költségvetés (tervezői költségbecslés vagy árajánlat) eredeti példánya, és a tervezett munkákat szabatosan leíró rövid műszaki leírás,
  3. A korszerűsítés előtti (jelenlegi) állapotot bemutató fényképek.

 

Mellékletek:

A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja az önkormányzathoz beadott pályázat benyújtásának időpontjában.

Társasház esetén közgyűlési határozat a pályázat benyújtásáról, valamint az önrész vállalásáról

Saját erő készpénz részét igazoló bankszámla kivonat, vagy tervezett hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata, indikatív hitelígérvénye a hitelnyújtásról, amely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét.

Meghatalmazás – amennyiben az ingatlannak a Pályázó nem egyedüli tulajdonosa, hanem csak résztulajdonosa, vagy haszonélvezője, a tulajdonos, vagy tulajdonostársak meghatalmazásával kell rendelkeznie a pályázat benyújtásához és az abban foglaltak megvalósításához, valamint a támogatási szerződés megkötéséhez. A meghatalmazás(oka)t a pályázathoz csatolni kell!

 

 

VIII. Adminisztratív információk

 

A pályázat benyújtása díjtalan.

A pályázatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

A pályázatot hiánytalanul, azaz a pályázati adatlapok minden kérdésére választ adva, (a pályázatban nem érintett munkákra vonatkozó kérdések kihúzásával) és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A formanyomtatványok sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatók, kivéve, ha egy adott helyen erre külön lehetőség van megjelölve. Változtatás esetén a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt borítékban, kizárólag személyesen lehet leadni a következő címen:

 

Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat

(2040 Budaörs, Szabadság út 134.)

 

A borítékon fel kell tüntetni:

-a pályázat címé: „Pályázat: A hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására”

– a pályázó nevét és levelezési címét, valamint

– a pályázattal érintett épület címét.

 

Az elszámolás és az ellenőrzés rendje:

 

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt, amely az elnyert támogatás folyósítási, felhasználási, feltételeit, valamint a beszámolás és ellenőrzés rendjét is rögzíti. A támogatási szerződés részét képezi – külön mellékletként történő csatolás nélkül is – a felhívás és a támogatott nyertes pályázata, amely a támogatási szerződés szerinti teljesítés elszámolásának és ellenőrzésének alapja.

 

A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezés szerint, utólagosan, a benyújtott számlák és a teljesítést igazoló dokumentumok, valamint ezek ellenőrzése alapján történik.

A pályázó a beruházás finanszírozására köteles először a saját önrészt felhasználni és a felhasználás tényét dokumentálni.

Pályázó a támogatást kizárólag a támogatási szerződés szerinti tevékenységek megvalósítására használhatja fel. Amennyiben a pályázó a támogatást nem megfelelően használta fel, vagy az Önkormányzat engedélye nélkül tér el a pályázatban közölt műszaki tartalomtól, a támogatási szerződés megszűnik.

 

A támogatott projekt megvalósítására a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónap áll rendelkezésre. Ezen az időn belül kell a támogatási szerződés szerinti munkákat teljes körűen megvalósítani, valamint az erről szóló elszámolási kérelmet az Önkormányzathoz benyújtani.

Az elszámolási kérelem pályázó rövid beszámolóját tartalmazza, amely a projekt megvalósításáról és a támogatás felhasználásáról szól. A beszámoló mellékletét képezik a megvalósulást igazoló dokumentumok: kivitelezői szabványossági nyilatkozat, műszaki átadás- átvételi eljárás jegyzőkönyve, valamint a beruházás számláinak pályázó által hitelesített másolatai.

A támogatás kifizetésére a támogatási szerződés szerinti teljesítést követően, utólag, az Önkormányzat által jóváhagyott beszámoló alapján és a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzését követően, 30 napon belül, átutalással kerül sor.

 

Támogatott a munkák kivitelezésekor köteles az Önkormányzat megbízottaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani. Támogatott köteles biztosítani az Önkormányzat részére:

– a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségének lehetőségét, műszaki dokumentációk, tervek, építési napló, termék megfelelőségi bizonyítványok megtekintését.

– a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését,

– minden olyan okiratba történő betekintést, amely a támogatási szerződés teljesítését, a támogatás felhasználását érintheti.

További információ és a jelentkezési adatlap ide kattintva letölthető.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

 

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.