Ülésezett a képviselő-testület Budaörsön

(Budaörs, 2016. június 23. – Budaörsi Infó)  A Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete elvi nyilatkozatot fogadott el 2016. június 22-én megtartott ülésén, amelyben a leghatározottabban tiltakozik iskolái teljes államosítása és a várost sújtó, egészen irreális mértékű, 2.3 milliárd forintnyi „szolidaritási hozzájárulás” miatt. A kormányzat a 30 ezer lakosú Budaörstől kívánja elvonni annak a sarcnak a több mint tíz százalékát, amit az összes magyar önkormányzatra vetettek ki. Az ülésen további, mintegy félszáz témában döntöttek.

 

 

A 8:30 órára kitűzött képviselő-testületi ülés előtt Wittinghoff Tamás polgármester közölte, hogy jogosnak tartják a köztisztviselők követeléseit, így támogatják a 8 és 10 óra között tartott figyelmeztető sztrájkjukat. Ezért az ülés csak a sztrájk befejezésekor, 10 órakor kezdődik el – közölte.

Még a napirendek megtárgyalása előtt kérte Löfler Dávid (Fidesz-KDNP), hogy most, amikor éppen béremelésért sztrájkolnak a hivatali dolgozók, vegyék le napirendről a polgármester jutalmára vonatkozó előterjesztést. Majd felajánlotta, hogy bármikor segítenek, ha Budaörs ügyeiben a kormánynál el kell járni.

Ládonyi János, a Polgármesteri Hivatalban működő szakszervezet titkára is szót kért. Elmondta, hogy nem az önkormányzat ellen szólt a kétórás munkabeszüntetés, hanem a központi kormányzattal elégedetlenek, mert immár 8 éve nem emelkedett az alapilletményük. Ráadásul a megyei- és kormányhivatalokban 30 százalékkal tervezik növelni a béreket. Megjegyezte, hogy a budaörsi önkormányzatnál legalább vannak jutalmak, de ezeket is szigorú teljesítményértékelés alapján adják. Szerinte a polgármester munkája is jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a budaörsi az egyik legjobban működő és legfelkészültebb önkormányzat az országban.

Dr. Bocsi István jegyző csak annyit jegyzett meg, hogy polgármester esetében 13 éve nem volt emelés.

Wittinghoff Tamás polgármester ezt annyival egészítette ki, hogy néhány önkormányzati intézmény vezetőjének fizetése több százezer forinttal haladja meg az övét. És ez nem azt jelenti, hogy ők keresnének túl sokat.

Napirend előtti hozzászólásában dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) megköszönte, hogy elkezdődött a Domb utca felújításának tervezése.

Majd a Máriavölgy és Budakeszi utak találkozásánál zajló beruházással kapcsolatban közölte, hogy figyelik, ami ott történik, de sajnos az önkormányzatnak már nincsenek  építéshatósági jogosítványai.

Császárné Kollár Tímea (jobbik) közölte, hogy a Domb utca rendbetételét ő már hat éve kezdeményezte, majd a Csiki Pihenőkert felújításáról érdeklődött.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály-vezető megnyugtatta, hogy a vizesblokkok felújítását már ősszel elkezdik, és a jövő évben haladnak tovább a beruházással.

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) megköszönte, hogy a Munkácsy és a Széles utcák közötti szennyvízárkot megtisztították. Kérte, hogy frissítsék fel a Lévai utcai parkolóhelyek felfestéseit.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az Aradi utca rendbetételét köszönte meg.

Biró Gyula alpolgármester Löfler Dávid felajánlására utalva kérte őt, járjon el a Közútkezelőnél, hogy az 1.számú  főúton javítsanak meg egy veszélyessé váló csatornafedelet.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) három problémára hívta fel a figyelmet a körzetéből. A Lévai utca 29. szám előtt megsüllyedt a járda, a Patkó utca 3-nál a parkoló felfestéseket kellene megerősíteni, míg ugyanennek a háznak a nyugati oldalánál azt kellene megoldani, hogy esőzéskor ne várjon járhatatlanná ez a szakasz.

Arra is rákérdezett, hogy áll a Bleyer iskola játszóudvarának építése.

Lőrincz Mihály megnyugtatta, hogy szeptemberre birtokba vehetik a gyerekek.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az egy héttel ezelőtti demonstrációra utalva kérte a helyi fideszeseket, hogy ők is segítsenek megakadályozni az iskolák teljes államosítását.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) arra emlékeztette, hogy ez a kormány mindenkivel tárgyal, nem úgy, mint az elődei. Keresik a megoldást, és meg fogják oldani a gondokat. Türelmet kért mindenkitől addig is.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) erre reagálva elmondta, hogy csak az általa kijelölt partnerekkel tárgyal a kormány, de még azoknak a véleményét sem veszi figyelembe, idézve a Nemzeti Pedagóguskar elnökének véleményét, mely szerint javaslataikat a kormányzat teljesen figyelmen kívül hagyta.

A jegyző jelezte, hogy a Fidesz-KDNP által beadott interpellációk nem felelnek meg az SzMSz által előírt formai követelményeknek, ezért csak kérdéseknek tekinthetők, így a válasz elfogadásáról nem kell dönteni, és viszontválaszra sincsen lehetőség.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a piac bérleti díja körüli politikai játszmák felől érdeklődött. Emlékeztetett rá, hogy az illetékes bizottság, a TFVB először 81 ezer forintos közterület-használati díjat állapított meg, aztán egy hét múlva egy rendkívüli ülésen visszavonták ezt a döntést, és elengedték a díjat.

A polgármester szerint semmiféle játszmák nem zajlottak. A vonatkozó rendelet nem enged differenciálást: vagy térítésmentesen adható egy terület, vagy a meghatározott négyzetméterárat kell fizetni. Ezért eredetileg is két verziót terjesztett a bizottság elé, a 81 ezret és az ingyenességet. Kérve, hogy ne kelljen fizetni a piac által használt közterület bérléséért. A bizottság először mégis a bérleti díj fizetése mellett döntött. Ekkor felhívta őt Kisberk Balázs, a piacszervezők képviseletében, aki kérte a térítésmentességet. Ezt követően ezt írásban is benyújtotta. Az ismételten összehívott bizottság teljesítette a kérést. Egyszerűen arról van szó, hogy módosítani kell a vonatkozó rendeletet, mert az jelenleg nem ad mozgásteret, nem lehet differenciáltan dönteni – mondta a polgármester.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a bizottság elnöke felidézve a történteket, ugyanezt erősítette meg. Szerinte is mielőbb módosítani szükséges az idevonatkozó önkormányzati rendeletet.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) Volt-nincs Gödör címmel interpellált, illetve kérdezett. Örömét fejezte ki, hogy elkezdődött az úgynevezett „gödör”, az egykori Solaris beruházás építési munkaterületének betemetése. Így hát nem volt hiábavaló a küzdelmük, bebizonyosodott, hogy el lehet érni a gödör betemetését – közölte.

Wittinghoff Tamás válaszában leszögezte, hogy semmi nem igazolódott be, egyszerűen győzött a butaság, sikerült kierőszakolni a legrosszabb megoldást. Egy párt nyomást gyakorolt a kormányhivatalra, és sikerrel járt. Tíz és százmilliókért betemetik, majd ha lesz beruházó, újra kiássák. Egyébként hivatalos értesítést nem kapott az önkormányzat a munkálatokról. Maguk részéről változatlanul arra koncentrálnak, hogy találjanak megfelelő befektetőt.

Első napirendi pontként az Egészségügyi Központról hoztak fontos döntéseket. A polgármester elmondta, hogy néhány hónapja ismertek azok a belső feszültségek és pénzügyi gondok, amelyek a központot üzemeltető cégen belül keletkeztek. Mára olyan bizonytalan helyzet alakult ki, hogy muszáj határozott döntéseket hoznia az önkormányzatnak az ellátás biztonságának érdekében.

Javaslatát elfogadva a testület megszavazta, hogy egy hónapos határidővel felmondja az EUROP-MED Kft-vel a 2001. április 17-én megkötött feladatátadási feladatellátási szerződést. Pályázatot írnak ki egyes egészségügyi szolgáltatások hosszú távú ellátására, feladatátadási szerződés keretei között.

Míg a betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében, ellátási érdekből hozzájárultak ideiglenes feladatellátó igénybevételéhez, a Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. személyében.

Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) kérdésére a jegyző elmondta, hogy a pályázat körülbelül fél év alatt zajlik le. A döntéssel, az önkormányzat reményei szerint biztosított lesz az egészségügyi ellátás folytonossága.

Ezt követően módosították Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendeletmódosításra az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt volt szükség.

Két új védőnői körzetet hoztak létre a városban, ennek érdekében módosították a Budaörs Város alapellátási körzeteiről szóló rendeletet.

Döntöttek a lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok kiírásáról, valamint a támogatott tevékenységeket érintő korábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

Módosították a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek oka, hogy 2016. április 1-től a díjbeszedési feladatokat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi, ennek átvezetése volt szükséges a helyi rendeletbe. A módosítást emellett indokolta a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése is.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot is módosították, ehhez azért kellett hozzányúlni, mert az előző testületi ülésen módosították a vagyonrendeletet, és  a hatáskörök változásait az SZMSZ-be is át kellett vezetni.

Megkezdődhet a képviselők támogató döntése alapján a Frankhegy egy részén, a Kőhalom utca – Zengő utca – Kőhát utca – Víztorony utca által határolt tömb lakóterületi átsorolásának előkészítése a Cselekvési Programban rögzített ütemezés szerint. Ennek feltétele, hogy minden tulajdonos aláírja a szükséges szándéknyilatkozatot.

Feladatai ellátásához térítésmentes használatba adott ingatlanokat a testület az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ számára.

Döntött arról is a képviselő-testület, hogy a Mákszem Óvoda kapacitásbővítése érdekében benyújtandó VEKOP-pályázathoz biztosítja a szükséges önrészt. Emellett megerősítették pályázati szándékukat a Belügyminisztérium óvodai kapacitásbővítés ezévi pályázatára.

Határoztak arról is, hogy az ARAMIS SE részére biztosítja az önkormányzat a pályázati önrészt a sportcsarnok beruházáshoz, amely a gimnáziumot is kiszolgálja majd.

Az Árpád utcai iskola és a Nyugdíjas Klub beruházáshoz kapcsolódó intézményi eszközbeszerzésekkel összefüggésben forrásátcsoportosítást hajtottak végre.

Módosították a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti, a Zichy majorra vonatkozó ingatlan használatba adási szerződést.

Beszámolót fogadott el a képviselő-testület Budaörs Város környezeti állapotáról.

A hulladékkezeléssel kapcsolatos változások miatt módosították a  hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést és a BTG közszolgáltatási keretszerződését is.

Jóváhagyták a Budaörsi víziközművek 2017 – 2031. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit.

Jövő évtől a Budaörsön született gyerekek szülei lehetőséget kapnak arra, hogy az új jövevények köszöntéseként egy-egy fát ültessenek a tiszteletükre. Ez történhet a saját kertjükben, vagy az önkormányzat által kijelölt öt helyszínen. Elfogadták, hogy 2017. évtől kezdődően, minden évben a jelentkezések és az előzetes kalkuláció alapján forrást biztosítanak a költségvetésben a felajánlásra kerülő fák beszerzésére.

Egyetértettek a képviselők Budaörs csapadékvíz csatornahálózatának geodéziai felmérésével, és 10 millió forintnyi forrást biztosítottak erre a célra.

Döntöttek a Szilvás egy újabb 310 és egy 280 négyzetméteres részének megvásárlásáról, így újabb egybefüggő önkormányzati telekrészek jöhetnek létre a fejlesztésre szánt területen.

A Templom tér 12. sz. alatti régi posta épületben egy zárható helyiséget biztosítanak Kovács László Munkácsy-díjas budaörsi festőművész hagyatékának megmentése érdekében Kovács Dániel számára határozott időre, térítésmentesen.

Egyúttal meghosszabbították a PostArt használatába adott ingatlanrészekre vonatkozó szerződést is a régi posta épületén belül.

Jóváhagyták a Szivárvány utca és környékét érintő telekalakítási kezdeményezést, amelynek eredményeként a Szivárvány utca teljes egészében önálló helyrajzi szám alá kerülhet.

Úgy döntöttek a képviselők, hogy visszavonják a Budaörs, Szabadság út 14. fsz. 10. szám alatti, 36 m2–es helyiség értékesítésére vagy bérbeadására kiírt nyilvános pályázatot, és azt a védőnői szolgálat számára adják használatba.

Egyelőre nem döntöttek egy Pipacs közi, 51 négyzetméteres közterület értékesítéséről, de a forgalomképes vagyontárgyak körébe vonták.

A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Ostor utca 2. sz. alatti 1591 hrsz-ú ingatlanból 112 m² nagyságú területet kivonnak a forgalomképtelen vagyontárgyak köréből és forgalomképessé nyilvánítják, majd megosztják. Minderre egy támfal építése miatt van szükség.

Jóváhagyták, hogy egy 51 m² nagyságú területet értékesítenek a szomszédos, 1389 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére 2.080.000 Ft vételáron, majd a Szabályozási Terv megfelelő módosítását követően a Zúzmara utcához csatolják az így kialakult magánutat.

A testület 450 ezer forinttal támogatja az Őszibarack Budakörnyéki Szövetkezet által szervezett „Őszibarack napok” gasztronómiai programsorozatot.

A képviselők úgy döntöttek, hogy nem élnek elővásárlási jogukkal a Budaörs, Szabadság út 34-1. szám alatti ingatlan tekintetében.

Arról is döntöttek, hogy az önkormányzat megosztja a  1036/50, 1036/66, 4502, 8457 és a később létrejövő 1036/72 hrsz-ú ingatlanokat, és megindítja a szükséges telekalakítási eljárást.

Hozzájárult a testület, hogy animációs szakképzés induljon Budaörsön. A Templom tér 12. (régi posta) főépületének földszintjén kialakítandó helyiségeket az Illyéses Diákokért Alapítvány számára rendelkezésre bocsátják. Az ingatlanban OKJ-s szakképzést biztosító animációs tanfolyam, valamint e köré építhető más tanfolyamok, közösségi és szakmai programok indulnak.

A 2016. II. félévi nemzetiségi pályázatok elbírálása során  további 4,6 millió forintot osztottak szét az érintettek között.

Ugyancsak elbírálták a „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” c. pályázati felhívásra beérkezett kéréseket. Négy pályázó kapott összesen 1,8 millió forintot.

Két fővel megnövelték a védőnői álláshelyek számát.

A képviselő-testület támogatta a törökbálinti Tüdőgyógyintézetben CT-laboratórium létesítésére és annak társadalombiztosítási befogadására benyújtandó pályázatot.

Pontosította a testület a Jakob Bleyer Heimatmuseum Tájház felújítás tárgyú projekttel kapcsolatos korábbi határozatát. Kikötötte például, hogy az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat közös ajánlatkérőként vegyen részt úgy, hogy a közbeszerzési eljárást a Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata bonyolítja le. Az ingatlan jelenlegi tulajdoni helyzetét a projektmegvalósítás nem érintheti.

Hozzájárultak ahhoz is, hogy a Frankhegy Víziközmű Társulat 2016. június 24-én és 2016. július 1-jén a Frankhegy Mozaik I. ütemmel kapcsolatban tartott tájékoztató fórum lebonyolítása érdekében térítésmentesen használjon a polgármesteri hivatalban  egy termet azzal a kikötéssel, hogy a Társulat a fórumon a résztvevő ingatlantulajdonosokat a képviselő-testület korábbi határozataival összhangban tájékoztatja a Frankhegy fejlesztési lehetőségeiről.

A testület döntése szerint a Zsigmond Király Főiskola szervezésében a Jókai Mór Művelődési Központban megvalósuló Budaörsi Szenior Akadémia 2016/17-es tanévének őszi előadássorozatát a testület 635 ezer forinttal támogatja.

Az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak létszámát a Bleyer Jakab Általános Iskola takarítási feladatainak kiszervezése miatt 2016. augusztus 1-től 8 fővel csökkentik, így az engedélyezett létszám a döntést követően 59 fő lesz.

Húszmillió forinttal támogatják az Illyés Gyula Gimnázium uszodájában egy új, korszerű, klórmentes vízkezelési technológia kiépítését.

Megszavazták, hogy a polgármestert, első féléves munkáját értékelve, három havi illetményének megfelelő jutalomban részesítik.

Az egészségügyi központ vezetője által benyújtott kérelmet – miszerint az intézmény alkalmazottai korlátozás nélkül használhassák a központ előtti parkolóhelyeket – is megtárgyalta a testület, annak ellenére, hogy a levelet az igazgató később visszavonta, azzal érvelve, hogy nem kívánják a betegek elől a parkolási lehetőséget elvenni.

Nem támogatták a képviselők a Frankhegyi Őszibarack Nap megrendezését.

Támogatta az önkormányzat a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola – Gyógypedagógiai Intézményi Egysége tagintézményvezetői posztjára Fazekas Mónika tagintézményvezető megbízását öt évre.

Felhatalmazta a képviselő-testület a polgármestert a KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosítószámú, Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése tárgyú Projekt II. szakasz Támogatási Szerződésének az aláírására.

Elvi nyilatkozatot fogadtak el az önkormányzati feladatok ellátását veszélybe sodró állami vagyonelvonásról. Eszerint:

 „Az Országgyűlés az oktatási törvények módosításával immár végleg és teljesen elvette tőlünk iskoláink működtetői jogát, és az Érden újonnan létrehozandó tankerületi központnak adta vagyonkezelésre a városunk saját bevételeiből milliárdokért felépített, jól felszerelt, az önkormányzat vagyonába tartozó iskolaépületeinket.

Nem volt elég a több milliárdos vagyon elvétele, a jövő évi költségvetési törvényben emellett még további mintegy 2,3 milliárd Ft „szolidaritási hozzájárulás” megfizetésére is kötelezték önkormányzatunkat. Ez az összeg az ország valamennyi önkormányzatára kirótt mintegy 21 milliárd Ft-nak több mint tíz százaléka.

Ezek a rendelkezések mind a hatályos magyar Alaptörvénnyel, mind az önkormányzatokra vonatkozó sarkalatos törvényekkel ellentétesek, és súlyosan sértik az önkormányzatok önálló gazdálkodásra vonatkozó, nemzetközi szerződésben biztosított jogokat.

Felháborító, törvényellenes, elfogadhatatlan és méltatlan a szolidaritási hozzájárulás fizetésére vonatkozó rendelkezés, valamint az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jog semmibe vétele. Teljes erővel tiltakozunk ellene, és minden eszközt megragadunk annak érdekében, hogy a végrehajtására ne kerüljön sor! Ha ezt nem tudjuk megakadályozni, akkor minden erőnkkel azért küzdünk, hogy a budaörsiektől állami erőszakkal elvett ingatlan- és pénzvagyont mielőbb visszaszerezzük.”

A szavazásban a Fidesz-KDNP képviselői nem vettek részt.

Ezt követően zárt ülésen határoztak a fogyatékos gyermek nappali ellátását biztosító megállapodás módosításáról és arról, hogy ki részesül idén Budaörs Egészségügyéért Díjban.

(budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.