Milyen támogatásokat vehetnek igénybe a budaörsiek?

(Budaörs, 2019. szeptember 4. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. augusztus 28-ai ülésén módosította a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletet.

 

 

A rendelet az alábbi támogatások jogosultsági feltételeit módosította.

 

1. Lakbértámogatás

Emelésre került a jogosultsági feltételként meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár, a lakbér felső határa, valamint a támogatás havi összege.

Lakbértámogatásra jogosult a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő, Budaörs Város Közigazgatási területén bérelt lakásban élő gyermeke(ke)t eltartó család amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Budaörs Város közigazgatási területén életvitelszerűen lakik és bejelentett lakcímmel rendelkezik,

b) bérelt lakásának mértéke nem haladja meg

ba) 3 személyig 2 lakószobást, illetve 1+2 félszobás lakást, amelynek alapterülete nem nagyobb 65m2-nél,

bb) 3 személy felett személyenként további 20 m2 vehető figyelembe,

c) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (99 750 Ft),

d) vagyona nincs.

A lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér felső mértéke 150 000 Ft. A támogatás havi összege 20 000 Ft.

A lakbértámogatás folyósítása a bérelt lakás címére postai úton történik.

 

 

lakás

 

2. Rendkívüli települési támogatás (krízishelyzet vagy gyermekvédelmi támogatás)

Emelésre kerültek a jogosultsági feltételként meghatározott egy főre jutó jövedelemhatárok, valamint a krízishelyzetre nyújtható támogatás esetében a tárgyévben adható támogatás összege.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Krízishelyzetre támogatás annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114 000 Ft).

A támogatás összege tárgyévben legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a hatszorosa (171 000 Ft).

Gyermekvédelmi támogatás annak a gyermeket nevelő személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft).

 

 

lakastuz2

 

3. Települési gyógyszertámogatás

Emelésre került a jogosultsági feltételként meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár.

Gyógyszertámogatás nyújtható annak a személynek, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át,

b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99 750 Ft), egyedül élő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128 250 Ft) és vagyona nincs,

c) normatív vagy alanyi jogon közgyógyellátásra nem jogosult.

 

 

gyogyszer_pirulak_tablettak2

 

4. Életkezdési kiegészítő támogatás

Emelésre került a jogosultsági feltételként meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár.

Életkezdési kiegészítő támogatásra jogosult a gyermek, amennyiben:

a) egyik szülője a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Budaörsön bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Budaörs város közigazgatási területén él, valamint

b) a 2005. évi CLXXIV. törvény 3. §-a szerinti Start-számlát a szülő megnyitotta.

c) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft).

 

 

charity_penzatado_17_05_02 (8)

 

5. Születési támogatás

Emelésre került a jogosultsági feltételként meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár.

Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő, szülő/törvényes képviselő, amennyiben

a) legalább az egyik szülő – a gyermek születése­kor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Budaörsön bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Budaörs város közigazgatási területén él, továbbá

b) a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft), a gyermeket egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114 000 Ft) és a családnak vagyona nincs.

 

 

ujszulott_anya_kismama_oroszorszag

 

6. Gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény

Emelésre került a jogosultsági feltételként meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár azon családok esetében ahol a gyermek normatív kedvezményre valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.

Amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § szerinti normatív kedvezményre valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át (57 000 Ft),

b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs

a gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkeztetési díjkedvezményre jogosult.

 

konyha_menza_nagyuzemi_konyha_iskola_etkeztetes_onkiszolgalo

 

7. Karácsonyi támogatás

Emelésre került a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár.

Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Budaörsön bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

b) 70. életévét tárgyévben betöltötte,

c) saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, rokkantsági ellátásban vagy időskorúak járadékában részesül, valamint

d) a havi nyugellátása 130 ezer forintot nem haladja meg.

 

 

2015nyugdijas_karacsony1

 

8. Kedvezményes üdülés

Emelésre került a jogosultsági feltételként meghatározott családos egy főre jutó jövedelemhatár.

Az Önkormányzat szociális természetbeni juttatásként, az Önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató útján kedvezményes üdülést biztosít a (2) bekezdésben meghatározott igénylőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114 000 Ft), egyedül élő esetében ötszörösét (142 500 Ft).

Kedvezményes üdülésre – az Önkormányzat éves költségvetésében az e célra elkülönített keretösszeg erejéig – az a személy jogosult, aki:

a) saját jogú nyugellátásban (62. életévét, illetőleg a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy)

b) átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban (52. életévét betöltött személy)

részesül és a támogatás iránt kérelmet nyújt be.

 

 

nyaralas_napszemuveg

 

A kérelem a Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon, tárgyév február 28-ig nyújtható be.

A kedvezményes üdülésre való jogosultság ugyanazon személy részére három évenként állapítható meg.

A támogatások formanyomtatványai a www.budaors.hu honlapról letölthetőek, illetve az ellátások igénylésének menetéről további információt kaphatnak a kérelmezők a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Irodán a 23/447-935 telefonszámon illetve a szociroda@budaors.hu e-mail címen.

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.