Felhívás óvodai jelentkezésre a 2015/2016-os nevelési évre

(Budaörs, 2015. április 22. – Budaörsi Infó) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (a felvételi körzetek megtalálhatóak a www.budaors.hu honlapon).

 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:

a)    aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b)    aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelés-oktatásban vegyen részt,

c)     akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

 

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 

A Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyennekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni.

A Nkt. 49. § (1) bekezdés értelmében az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.

 

Az óvodai jelentkezés időpontja:

2015. április 27. (hétfő)     730-1800

2015. április 28. (kedd)        730-1800

A jelentkezés helyszíne: a választott budaörsi óvoda

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),

– a szülő személyi azonosító igazolványát,

– a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

– nem magyar állampolgár kiskora óvodai behatásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges (az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényli gyermekek befogadására jogosult óvodák és elérhetőségük a www.budaors.hu honlapon található).

 

Budaörsi Csicsergő Óvoda – 2040 Budaörs, Clementis L. u. 3.

Csillagfürt Óvoda- 2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.

Budaörsi Vackor Óvoda – 2040 Budaörs, Szabadság út 136.

Zippel-Zappel Óvoda – 2040 Budaörs, Lévai u. 36.

 

Az óvoda a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – 2015. május 11-ig értesíti a szülőket.

A Nkt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az elutasító óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott szervezeti egységhez, a Köznevelési és Közművelődési Csoporthoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az óvodai nevelési év kezdete: 2015. szeptember 1. (kedd). Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek átvétele is. Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.