Pályázat budaörsi társasházak számára

(Budaörs, 2024. június 8. – Budaörsi Infó) Pályázatot hirdettek iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatására.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének támogatására

Budaörs Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Képviselő-testület 114/2024. (V.29.) ÖKT számú határozata alapján pályázatot hirdet az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének helyi támogatására.

 

I. A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS CÉLJA

A támogatás formája utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek célja az iparosított technológiával épült társasházak felújításának, korszerűsítésének (energetikai korszerűsítések, épületvillamossági, épületgépészeti, közművezeték rendszerek, közös használatú területek burkolatainak felújítása) korszerűsítése, támogatása.

A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősülnek a panel, blokk, alagútzsalu ill. öntött technológia felhasználásával, vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával készült épületek.

 

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE

A felhívásra pályázatot a Budaörs Város közigazgatási határain belül elhelyezkedő, iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkezetek nyújthatnak be. Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

Nem nyújtható támogatás:

– annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint nem lehet támogatási jogviszonyban kedvezményezett;

– annak a szervezetnek, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

– annak a szervezetnek, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget;

– annak a szervezetnek, amely a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint nem minősül átláthatónak;

– annak a szervezetnek, amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;

– annak a természetes személynek vagy szervezetnek, akinek (amelynek) esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása – ideértve az önkormányzati adóhatóság – – hatáskörébe tartozó adókat is – , valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van;

– annak a szervezetnek, amely nyilvántartásba vételére, vagy beszámolójának elfogadására és letétbe helyezésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének nem tett eleget;

– annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

– annak a természetes személynek vagy szervezetnek, akinek (amelynek) a külön rendeletben vagy pályázati kiírásban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik;

– annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) az e rendeletben, külön rendeletben vagy pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

– annak a természetes személynek vagy szervezetnek, aki (amely) az Önkormányzat által a támogatási döntést megelőző három éven belül nyújtott támogatással összefüggő beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, a támogatás visszafizetésére kötelezték.

 

III. A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A pályázat keretein belül kizárólag iparosított technológiával épült társasház felújítása, korszerűsítése (energetikai korszerűsítés, épületvillamossági, épületgépészeti, közművezeték rendszerek felújítása, korszerűsítése, közös használatú területek burkolatainak felújítása) támogatható.

A munkálatok előkészítése (pl. tervezés, felmérés) önállóan nem, csak a kivitelezést is magába foglaló projekt részeként támogatható.

Pályázni csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok felhasználásával történő munkavégzéssel lehet.

 

IV. PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE

A pályázattal elnyerhető támogatás utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás, amely az Önkormányzat által meghatározott keret erejéig nyújtható. A támogatás mértéke a teljes elszámolható beruházási költség 50%-a, de legfeljebb br. 1.000.000 Ft.

Az önrész a teljes elszámolható beruházási költség önkormányzati támogatással nem fedezett része, amelyet a pályázónak kell biztosítania. A pályázónak legalább a teljes elszámolható beruházási költség 50%-ának megfelelő, vagy ha az a 2.000.000 Ft-ot meghaladja, a maximálisan nyújtható 1.000.000 Ft-os támogatás feletti összeggel kell rendelkeznie önrészként.

Az önrész lehet készpénz, bankbetét, hitel, vagy hitelígérvény, vagy más forrásból kapott támogatás.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó elszámolható költsége.

Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás nettó elszámolható költsége.

A támogatás céljára igénybe vehető keret összeg 40.000.000 Ft, amely Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Budaörs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.29.) önkormányzati rendelete 16. mellékletének „Társasházak felújításához, korszerűsítéséhez a felújításhoz, korszerűsítéshez nyújtott pályázati támogatás”során rendelkezésre áll.

 

V. TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

A pályázónak a tervezett beruházás teljes költségének és a támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.

 

1. A teljes költség

A pályázat szerinti tervezett munkák teljes költsége, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A pályázathoz költségvetést kell csatolni, amelynek tételes kivitelezői árajánlaton, vagy tételes tervezői költségbecslésen kell alapulnia. A költségvetésnek, és a kivitelezői árajánlatnak, vagy tervezői költségbecslésnek megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, hogy az elszámolható költségeket alá lehessen támasztani.

 

2. A támogatás szempontjából elszámolható bekerülési költség

A pályázat szerinti tervezett munkák teljes költségéből azok elszámolhatók, vagyis vehetők figyelembe a pályázat elbírálása során, amelyek nem tartoznak a V.3. pont szerinti nem elszámolhaó költségek közé.

 

3. A nem elszámolható költségek

 

A pályázatban nem számolhatók el

a III. pont szerinti támogatott tevékenység körén kívül eső munkák költségei,

a nem kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések és anyagok költségei,

az engedélyezéssel kapcsolatos költségek,

a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek (pl. postaköltségek),

továbbá azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban továbbá az alábbi költségek

1. Szeszesital

2. Dohányáru

3. Pénzbeli jutalom

4. Késedelmi pótlék

5. Kötbér

6. Bármely büntetés költsége

7. Hitel tőkerésze

8. Más, működési pályázathoz felvett hitel kamata

9. Cégautó-adó, súlyadó

10. Magánszemély tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban autópályadíj és parkolás költsége

11. Gépjárművásárlás

12. Bankköltség.

 

 

4. Egyéb előírások:

A projekt költségvetésében csak az elszámolás során számlákkal azonosított és igazolt költségek számolhatók el, amelyek a pályázat szerinti tervezett munkák végrehajtásához szükségesek voltak, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket.

Ha a pályázónak a pályázatban megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, azok megfizetésére a pályázó köteles, a támogatás mértéke nem emelkedik.

Amennyiben a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, a támogatás összege ezzel arányosan csökkentésre kerül.

Engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött munkálatok esetén a Támogatott a kivitelezési munkák megkezdése előtt köteles beszerezni a szükséges engedélyeket.

 

VI. A ELJÁRÁSI REND

A pályázat benyújtása előtt megkezdett programra támogatás nem adható.

A pályázatot benyújtani 2024. június 15. napjától kezdődően 2024. szeptember 30. napjáig lehetséges. A megadott határidőt megelőzően, valamint lejártát követően nincs lehetőség a pályázatok befogadására.

 

 

Az Önkormányzat a pályázat beérkezését követő hetedik napig:

a pályázat befogadásáról befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, amennyiben:

aa) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;

ab) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és

ac) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik; vagy

a pályázatot – az elutasítás okának megjelölésével – érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az a) pontban foglalt feltételek nem állnak fenn.

 

A pályázatoknak minden, a pályázati felhívásban megjelölt adatot, információt és dokumentumot tartalmaznia kell. A hiányosan benyújtott pályázat kiegészítésére, hiánypótlására az Önkormányzat egy alkalommal lehetőséget biztosít, amennyiben a pályázat hibája ezzel orvosolható. A hiánypótlási felhívást az Önkormányzat küldi meg a pályázók részére, az abban foglaltakat a megadott határidőn belül kell teljesíteni.

 

Amennyiben a hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó

teljesíti, a pályázat érdemi bírálatra előkészítésre kerül a támogató számára,

nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

A pályázó az elbírált pályázatát utólag nem módosíthatja.

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat a pályázati határidőt követő 60 napon belül Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének Területfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága bírálja el.

 

 

További részletekért kattintson ide.

 

 

(Budaörsi Infó)

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.