Támogatás védett épületek utcai kapuzatának felújítására

(Budaörs, 2019. május 29. – Budaörsi Infó) A budaörsi helyi védett építmények tulajdonosai vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az önkormányzattól annak érdekében, hogy felújítsák épületük kapuzatát.

 

A támogatás utcai kapuzat építészeti értékek védelmével összhangban történő felújítására igényelhető, abban az esetben, ha az építészeti történeti értékkel bíró állapot visszaállítására törekszik.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 16. 18 óra.

 

Pályázati Felhívás és Útmutató:

 

Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Város helyi védett értékei fenntartásának támogatásához költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosított. Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete értelmében helyi védett érték tulajdonosai fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig évente egyszer – jelen “Pályázati Felhívás és Útmutató”-ban meghatározott feltételekkel – pályázat útján vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és kaphatnak az önkormányzattól kapuzat felújítására.

A támogatás célja védett építménykapuzatok felújításának segítése az építészeti értékvédelemmel összhangban.

1.) A fenti célra az önkormányzat éves költségvetésében elkülönített keret áll rendelkezésre, amely 2019. évre összesen bruttó 1,5 millió forint. Az esetlegesen megmaradó összeg a 2019. évi Helyi Értékvédelmi Támogatásra kiírt támogatási pályázat összegét gyarapítja.

2.) Jelen pályázat keretében önrész rendelkezésre állása szükséges, az önrész mértéke a tervezett felújítás összegének min. 50%-a kell legyen. Az igényelhető támogatás összege egy kapura maximum bruttó 200. 000, ­- Ft lehet.

3.) A vissza nem térítendő támogatás elnyerésére a Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében szereplő építmények tulajdonosai pályázhatnak.

4.) A támogatást kizárólag pályázat útján, jelen PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ szerint lehet igénybe venni.

5.) A támogatás utcai kapuzat építészeti értékek védelmével összhangban történő felújítására igényelhető, abban az esetben, ha az építészeti történeti értékkel bíró állapot visszaállítására törekszik.

6.) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázati csomaghoz mellékelt adatlapot kitöltve;
tervdokumentáció a következők szerint: a településképi bejelentési tervdokumentációt, és a bejelentés tudomásulvételéről szóló határozatot;
fénykép-dokumentációt a kapu jelenlegi állapotáról;
az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, társasház esetén az alapító okiratot is;
társasház esetén közgyűlési határozatot;
a megvalósítást szolgáló, részletes költségvetési kiírást úgymint: tételenkénti mennyiség, anyagköltség, munkadíj, minőségi adatok felsorolása;
a kivitelező cég pályázathoz szükséges kivitelezési tevékenységek végzésére vonatkozó jogosultságának igazolását (cég alapító okiratot);
a kitöltött átláthatósági közzétételi kérelmet és nyilatkozatot (közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján);
önrész rendelkezésre állását alátámasztó banki igazolást.

7.) Felhívják a figyelmet, hogy a helyi védett épület kapuzatának felújítása településképi bejelentés köteles építési tevékenység. Támogatás csak bejelentett munkára adható! Kérik a pályázat kivételénél, benyújtásának tervezésénél ennek az átfutási idejét szíveskedjenek figyelembe venni.

8.) A pályázat csak az összes melléklet beadása mellett érvényes.

Hiányosan benyújtott pályázatok esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

10.) A pályázatot a Településfejlesztési- és Vagyongazdálkodási Bizottság (TFVB) bírálja el.

A Bizottság figyelembe veszi a pályázat megalapozottságát és szükségszerűségét, a városképi szempontok érvényre jutását.

11.) A pályázat műszaki és pénzügyi lebonyolítása:

a.) A pályázaton elnyert támogatás egy összegben utalható át építtető számlájára, az elvégzett munka igazolt átvételét követően.

b.) A pályázat nyerteseinek végteljesítését a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján kell bejelenteniük, ezzel egy időben be kell nyújtaniuk a beépített anyagokról szóló minőségi tanúsítványokat.

c.) A teljesítést a Főépítészi Iroda vezetője ellenőrzi és jegyzőkönyvvel igazolja.

d.) A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy a pályázaton elnyert összegről szóló megállapodás aláírását követően a munkát 1 éven belül meg kell kezdeni, és az aláírástól számítva 2 éven belül be kell fejezni.

e.) Az Önkormányzat a szakszerű teljesítést igazoló jegyzőkönyvek birtokában 30 napon belül utalja át a pályázó által megjelölt számlára az őt megillető összeget. A támogatás készpénzben nem fizethető ki.

A Pályázóval Budaörs Város Önkormányzata megállapodást köt a megnyert összegről, és a teljesítés feltételeiről. A pályázó a kivitelezőtől kapott, megfelelő mértékig részletezett számlát nyújtja be az Önkormányzathoz, amely minden esetben a megállapodásban megjelölt személy nevére kell, hogy szóljon (az összeg lehet magasabb is), majd a számla ellenében a megállapodás szerinti összeget utalja a megállapodásban megjelölt személy nevére és bankszámlájára.

f.) A pályázat elbírálásáig és a megállapodás aláírásig nem kezdhető meg a munka! Csak az elbírálást és a megállapodás aláírását követően kezdhető meg a felújítás. Az elbírálás és a megállapodás előtt megkezdett felújításra nem adható támogatás.

12.) A pályázati anyag 2019. május 23-tól folyamatosan és ingyenesen átvehető Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

A pályázati anyag tartalmazza:

Pályázati Felhívás és Útmutatót,
Adatlapot,
Tájékoztatót az átláthatósági közzétételi kérelemről és nyilatkozatról,
Az átláthatósági közzétételi kérelmet és az átláthatósági nyilatkozatot,
Budaörs Város Településképének Védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendeletet és mellékleteit.

13.) A pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 16. 18 óra

A pályázatokat be lehet nyújtani személyesen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján, vagy postán. Cím: Budaörs Polgármesteri Hivatal Főépítészi iroda, 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Postán történő benyújtás esetén a benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A pályázatokra kérjük ráírni:

“Budaörs Helyi Értékvédelmi Támogatás – Épületek Kapuzata 2019.”

14.) A nyertes pályázókat a Főépítészi Iroda írásban értesíti.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.