Pályázatot hirdettek a Latinovits Színház igazgatói posztjára

(Budaörs, 2017. december 22. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdetett a Budaörsi Latinovits Színház igazgatói álláshelyének betöltésére. A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól: 2018. július 1- 2023. június 30-ig.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budaörsi Latinovits Színház igazgatói állásának betöltésére (magasabb vezető)

 

1.) A pályázatot meghirdető szerv:

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

 

2.) A meghirdetett munkahely, a munkavégzés helye:
Budaörsi Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.

 

3.) Megbízás időtartama, bérezés, egyéb

A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól: 2018. július 1- 2023. június 30-ig.

A munkakör ellátásának kezdő időpontja: 2018. július 1.

Javadalmazás: a havi munkabért az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a Képviselő-testület állapítja meg.

A nyertes pályázóval a munkáltatói jogkör gyakorolója munkaviszonyt létesít.

 

4.) Képesítési és egyéb feltételek:

Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 8. § alapján:

(1) A vezető munkakörének ellátásával

a) (2) bekezdés szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel és

b) legalább ötéves, a (4) bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal

rendelkező személy bízható meg.

(2) Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség.

(3) Jogász vagy közgazdász szakképzettségű vezető foglalkoztatása esetén a szervezetnél művészeti vezetőt kell foglalkoztatni.

(4) Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól

a) a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített,

b) a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy mentesül.

(6) A miniszter a kinevezési jogkör gyakorlójának javaslatára a (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, szakképzettség megszerzésének követelménye alól felmentést adhat, ha a felsőfokú végzettségű pályázó rendelkezik előadó-művészeti szervezetben szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal.

 

5. A pályázathoz csatolni kell:

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– az iskolai végzettséget igazoló okirat hitelesített másolatát,

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

– nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

– hozzájárulás a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről,

– nyilatkozat arról, hogy pályázatát nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, és annak Bizottsága.

 

6.) A Fenntartó által meghatározott szakmai követelmények:

A város kulturális életében fontos szerepet játszó intézmény művészeti irányítását vállaló igazgatótól azt várjuk, hogy a 20 éve működő Budaörsi Latinovits Színház eddig kialakított művészeti irányvonalának megfelelő szakmai-művészeti koncepciót fogalmazzon meg, és alakítsa ki ehhez kapcsolódóan a gazdasági elképzeléseket és az intézmény működtetésére vonatkozó terveket.

A pályázatban ki kell fejteni a fenntartó megállapodás alapján, a produkciós színház részletes programját, különös tekintettel a közreműködő művészek körének kialakítására, a repertoár kidolgozására, a színház belső műhelymunkájának megalapozására, valamint a külső kapcsolattartásra. Szükséges a szakmai-művészeti koncepció pénzügyi mutatókkal történő részletes alátámasztása is.

A koncepcióban szükséges kitérni a Városi Ifjúsági Klub működtetésére, az azzal kapcsolatos elképzelésekre és a Jókai Mór Művelődési Központtal való együttműködésre.

 

7.) A Budaörsi Latinovits Színház 2017. éves költségvetési adatai:

Munkajogi létszám (2017. január 1.): 18 fő

2017. évi költségvetése: 301.832e Ft

– Működési költségvetés bevételei: 67.433e Ft

– Finanszírozási bevételek: 234.399e Ft

 

Kiadások:

– Személyi juttatások: 86.476e Ft

– Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.943e Ft

– Dologi kiadások: 187.250e Ft

– Beruházások: 9.163e Ft

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat elbírálásának végső határideje 2018. február 28.

 

A pályázatok elbírálásának rendje:

A pályázatokat – szakértői bizottság véleményének kikérésével – a meghallgatásokat követően a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 1 nyomtatott és aláírt példányban a következő címre kérjük benyújtani:

Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet (2040 Budaörs, Szabadság út 134.)

és elektronikus úton (Pdf formátumban) a kabinet@budaors.hu címre.

A kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk a Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál kérhetők. (2040 Budaörs, Szabadság út 134. – 304. szoba, telefon (23) 447-803, 818, vagy a kabinet@budaors.hu e-mail címen)

 

 

(Budaörsi infó / Forrás: budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.