Budaörsi gödör-ügy – Lakosok levele a képviselő-testületi ülésen elhangzottakról

(Budaörs, 2015. május 27. – Budaörsi Infó) A budaörsi „gödör-ügy” tovább folytatódik. A környékbeli lakosok azon csoportja, akik korábban szerkesztőségünkhöz fordultak az ügyben, Budaörs Város Önkormányzat Építéshatósági Irodájának korábbi levelével alátámasztva, hogy milyen hatással volt a Solaris-beruházás néhány környező épületre – újabb levelet írtak. Ebben pontokba szedve cáfolják Wittinghoff Tamás polgármesternek a legutóbbi képviselő-testületi ülésen elhangzott állításait. Mártonffy István főépítész szerint fontos tudni, hogy Budaörs város Önkormányzata és annak Polgármesteri Hivatala nem rendelkezik sem illetékességgel sem hatáskörrel az ügyben.

 

A 2015. április 22-ei a képviselő-testületi ülésen Gáspár Béla  fideszes képviselő ismételten felhívta a figyelmet a Városi Uszoda mellett félbemaradt beruházásra, aminek következményeképpen ott még mindig egy hatalmas gödör tátong. A képviselő azt kérte, hogy hívjanak össze egy lakossági fórumot, ahol a képviselők és a polgármester is részt vesz, hogy megoldják ezt a problémát. Wittinghoff Tamás nem támogatta ezt az elképzelést, hiszen elmondása szerint ők nem tudnak mit tenni ebben az ügyben, nem hozna megoldást egy fórum.

Ezt követően  szerkesztőségünkbe érkezett egy olvasói levél, amelyet többen is aláírtak (nevek a szerkesztőségben). Ebben a levélben a helyi lakók egy csoportja szintén a fent említett területre szeretnék felhívni a figyelmet, ami a Budafoki út és az M1/M7 melletti szerviz út sarkánál található. Ez a gödör, elmondásuk szerint évek óta megoldatlan problémaként éktelenkedik a városban.

A lakosok kérésével és kérdéseivel felkerestük Budaörs Város Önkormányzatát, amely úgy nyilatkozott, hogy a Solaris néven ismertté vált terület magántulajdonban van, ezért az önkormányzatnak közvetlen ráhatása nincsen az ingatlan sorsára.

Ezt a nyilatkozatot követően Nagy Sándor András a helyi Fidesz elnöke arról írt szerkesztőségünknek a cikkünkben megjelentek kapcsán, hogy közérdekű bejelentést tett a katasztrófavédelemnél, amely szervezet „kellően megalapozottnak találta a helyzetet ahhoz, hogy hatósági eljárást indítson, és a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes szerveihez utalja az ügy kivizsgálását”. A leveléhez csatolta az ügyről szóló Kormányhivatali levelet, amelyet Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott írt neki.

 

2015. május 20-án a Budaörsi Képviselő-testület napirend előtti hozzászólásaiban ismét terítékre került ez a téma. Gáspár Béla hivatkozott a Pest megyei Kormányhivatal levelére. Elmondása szerint a szakhatóság kimondta, hogy a gödör hosszú távon problémát jelenthet, így ismét felkérte a képviselő-testületet és a polgármestert egy lakossági fórumon való részvételre, ahol az érintettekkel tudnának beszélni.

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere elmondta, hogy jobban örült volna ha ezt a szakmaiatlan anyagot, ami a helyi Fidesz kezében van, nem használták volna. A jegyző elmondta, hogy lakossági fórumot csak a képviselő-testület hívhat össze, így Gáspár Bélának erre egyedül nincs felhatalmazása.

Majd kielemezték a Pest Megyei Kormányhivatal levelét, amelyben az állt, hogy a területet csak kívülről figyelték meg, és megállapították hogy rövid távon nem kell semmilyen veszélyre sem számítani. Hosszú távon pedig csak akkor, ha a víz szivattyúzása megszűnik.

Mártonffy István főépítész elmondta, hogy korábban négy talajtechnikai vizsgálatot is végeztetett az önkormányzat, ami kimutatta, hogy a gödör nincs hatással a környező utakra, sem pedig az épületekre. Hozzátette, hogy főépítészként neki is ez a szakvéleménye.

A gödör ügyét gumicsontként aposztrofálta a polgármester, amit a helyi Fidesz dobott a média elé, hogy az rágódhasson rajta. Így előrelépés nem történt. Lakossági fórumot a képviselő-testület nem kívánt összehívni.

 

Az érintett budaörsi lakosok csoportja a következőképpen reagált a szerkesztőségünknek megküldött levelükben a legutóbbi képviselő-testületi ülésen elhangzottakra. Mellékelték a Budaörs Város Önkormányzat Építéshatósági Irodájának korábbi levelét, ami tételesen tartalmazza egyes Budafoki utcai ingatlanokban észlelt károkat. (A cikk a levél teljes szövegét tartalmazza módosítás nélkül.)

„A legutóbbi testületi ülésen elhangzottakra, valamint más helyi médiumban megjelentekre reagálva, a Polgármester úr által abban említett Fodros utcai lakosok egy csoportja az alábbiakat kéri közzétenni: A polgármester kiemelte, hogy vajon miért a Fodros utcai lakosok fordultak a képviselőhöz, hiszen a gödörhöz legközelebb eső magáningatlanok a Budafoki utcában vannak, egy sarkával ott határosak. A Fodros utca jóval messzebb van.

1. / A Fodros utca ily módon megszólított lakóiként elgondolkodtunk polgármester úr azon kérdésén, hogy vajon mi is lehet az oka a Budafoki utcában lakók hallgatásának. A kérdés megválaszolása érdekében konzultáltunk a szomszédos utca néhány lakójával, akiktől a „gödör ügy” szempontjából ugyancsak releváns információkat kaptunk. Több család esetében is dokumentumok, szakértői vélemények állnak rendelkezésre annak igazolására, hogy a gödörrel kapcsolatos építkezések elkezdése után már röviddel olyan elváltozások, károk jelentkeztek ingatlanjaikban, amelyek miatt pert indítottak a kivitelező ellen. A per során a kivitelező részéről nem kérdőjelezték meg a lakók panaszának jogosságát és peren kívüli megállapodást kezdeményeztek, amit volt, aki el is fogadott. Voltak olyanok is, akik idővel már nem vállalták a perrel kapcsolatos költségeket, ezért azt nem folytatták. Voltak, akik az Önkormányzathoz fordultak panaszuk orvoslását kérve, köztük olyan Budafoki utcai lakó is, aki ennek érdekében meghallgatást kért és kapott személyesen Polgármester úrtól. Megfelelő időben és feltételek mellett a Budafoki utca több lakója is kész megosztani a nyilvánossággal a rendelkezésükre álló, említett dokumentumokat.

2. / Szeretnénk egyúttal felhívni a figyelmet arra, hogy mindez még jóval az ún. plázastop törvény bevezetése előtt történt. Érdekes fejleménynek tartjuk azt is, hogy a területre vonatkozó építési engedélyt a Solaris City Ingatlanfejlesztő Kft. kérelmére Budakeszi Város Jegyzője 2014. október 27.-éig hosszabbította meg. Nem ismert számunkra így az, hogy az elmúlt több mint fél évben hogyan is alakult a terület jogi státusza, egyáltalán milyen irányban képzelhető még el e kérdés rendezése.

3. / Szeretnénk hangot adni annak a meggyőződésünknek is, hogy ha a Pest megyei kormányhivataltól kapott szakmai anyag alapján – ami a Bányafelügyelet helyszíni ellenőrzése nyomán készült – a gödör „a környező terület és épületek biztonságát hosszú távon veszélyezteti”, akkor azt nem abból a szemszögből kellene nézni, hogy az anyagot ki kérte, hanem abból, hogy az milyen szakmai érvekre alapoz. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk pontosan idézett megállapítás a veszélyt illetően nem feltételes, hanem kijelentő módban fogalmaz.

4. / Polgármester úr azon megállapításával kapcsolatban pedig, hogy a Fodros utca jóval messzebb van a gödörtől, mint a Budafoki utca, azt szeretnénk jelezni, hogy ugyan a Fordos u. valóban távolabb van a gödörtől, ez a távolság az itt lakók tapasztalatai szerint (fal-repedések, föld eltűnése a kertekből, stb.) még koránt sem jelent védelmet a fent idézett veszéllyel szemben. Feltételezzük, hogy további helyszíni vizsgálatok alapján el lehet majd dönteni azt, hogy mi is jelenti az a távolságot, ami már tényleges biztonságot nyújt e veszéllyel szemben és mi az ami viszont már nem elég az azon belül eső ingatlanok megvédéséhez. Csupán arra szeretnénk itt utalni, hogy a víz – mint mindig – a gödör melletti dombról (és az eggyel magasabban lévő utcából) is lefelé folyik és bizonyára visz magával hordalékot is. Innét már csak egy lépés a „közlekedő edény” ugyancsak triviális elvének a megértése, amihez még csak ki se kell számolnunk azt, hogy milyen iszonyatos mennyiségű földet termeltek ki 7 évvel ezelőtt ebből a gödörből.

Mindezeken kívül kezdeti bizonyítékként mellékelünk egy olyan dokumentum részletet, ami egyértelműen bizonyítja, hogy az Önkormányzat már 2009-ben tudta, hogy a jelzett ingatlanokban kár keletkezett. A Kedves Olvasóra bízzuk, hogy mindezek alapján vajon ő is úgy ítéli-e meg, hogy csupán egy újabb gumicsonton rágódnának a Fodros utca lakói.”

(nevek a szerkesztőségben)

600_px_budaors_godor_ugy_budafoki_ut_dokumentum

Mártonffy István főépítésznek a hatósági eljárásról eddig egy helyszíni bejárásról van tudomása, amelynek a 2015. április 28-án felvett jegyzőkönyve az alábbiakat állapította meg:

„A gödör teljes környezetét vizsgálva, az útburkolaton egyértelműen felszínmozgásra utaló repedés nyoma nem található. A budafoki utcai lakóépületeken az utca frontról nézve repedések nem fedezhetők fel. A Bányafelügyelet adattári nyilvántartása alapján a terület nem felszínmozgás veszélyes, nem tekinthető földtani veszélyforrás területének.

A munkagödörben feltárt, távolról iszapos-agyagos talajnak tűnő, a rézsűlábnál folyamatos áztatásnak (a Budafoki út felől) kitett anyag hosszú távon nem tud megállni a súrlódási szögénél jóval meredekebb rézsűszögű falban, ezáltal a környező terület és épületek biztonságát hosszú távon veszélyezteti.”

A főépítész szerint ellentmondás van abban, miszerint a 6 éve kialakult gödör esetében ezidáig semmilyen földcsuszamlás, rézsűmozgás nem történt és a területet egyre jobban benőtte a növényzet és jelentős faállománnyal borítottak már a rézsűk is, melyek fokozzák azok állékonyságát, így vitatható az az álláspont, miszerint „a környező terület és épületek biztonságát hosszú távon veszélyezteti”. A főépítész szerint jelen kérdéskörben a Kormányhivatal helyszíni szemle alapján nem tud érdemben nyilatkozni a területről, mert részletes vizsgálatok nem állnak rendelkezésükre. Természetesen településképileg nem elfogadható a „gödör” jelenlegi látványa, ennek érdekében az Önkormányzat mindent megtesz és folyamatosan egyeztet az ingatlan tulajdonosaival, hogy terület sorsa mihamarabb mindenki számára megnyugtatóan rendeződjön és a „gödör’ átmeneti állapota megszűnjön – nyilatkozta a főépítész.

Mártonffy István szerint fontos tudni, hogy Budaörs város Önkormányzata és annak Polgármesteri Hivatala nem rendelkezik sem illetékességgel sem hatáskörrel a budaörsi építési ügyekben, a polgármesternek egyedül településképi véleményezési és bejelentési eljárások (a településképi kötelezési eljárásról szóló rendelet megalkotása jelenleg folyamatban van) lefolytatásának jogkörével rendelkezik, ezért az eljárásokat az illetékes Kormányhivatal folytatja le.

2015. 05. 19-én a Főépítészi Iroda helyszíni szemlét tartott és megállapította, hogy a „gödröt” jelentős növényállomány fedi, a rézsűk állapota megfelelő és a területről a szivattyúzás folyamatos. A „gödör” távolsága a szomszédos épületektől:

– 1. sz. Általános Iskolától: 16-17 m
– Sportcsarnoktól: kb. 36 m
– Budafoki utcai házaktól: 50-17 m

Információink szerint a gödörnél nagyobb kiterjedésű Uszoda és Sportcsarnokban a pinceszinten lévő gépészeti gépek védelmében folyamatosan szivattyúzzák a talajvizet. Naponta 30-35 m3-t távolítanak el. Ennek a környezetére és az Iskola épületére nincs hatása. Az iskolánál nincs szükség beavatkozásra, mert nincs pinceszintje.

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.