Orvosi műszerekre pályázhatnak kórházak, klinikák 6 milliós értékben

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1085 Budapest, Stáhly u. 13., Fővárosi Bíróságnál 2060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök és dr. Élő Gábor, Balogh Ákos kuratóriumi tagok) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.

 

Az “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány a magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fiatal felnőtt korúak belföldön történő gyógykezelésének elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járul hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.

A pályázat benyújtásának levelezési címe:

dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök
 2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

A pályázat benyújtásának határideje:     2013. szeptember 15.

Pályázható összeg 2013. évre összesen:     6 millió forint

A pályázatnak tartalmaznia kell :

  • a részletes szakmai programot.
  • a megpályázott műszer valamennyi fontos technikai adatát, egy vagy két szállítói ajánlatot prospektus másolattal.
  • gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot – hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzet példányt – valamint/és eredeti aláírási címpéldányt
  • költségvetési intézmény esetén a létesítő okiratot és a képviseleti jogosultságot igazoló eredeti okiratot vagy hiteles másolati példányt.

A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni, illetve igazolást mellékelni. Ha 60 napon túli tartozása a pályázat időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

Pályázati tárgyalás helye: 1085 Budapest, Stáhly u. 13.

A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon és időben jelentkezett.

6.    Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni.

A pályázaton az egészségügyi intézmények kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik ellenjegyzésével vehetnek részt.

A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Az elbírálás során előnyt élveznek az első ízben pályázó szervezetek.

A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

Budapest, 2013. július

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.