Képviselő-testületi ülés: pályázati rendszerrel támogatják a védett értékek állagmegóvását

A közoktatási intézmények fenntartóváltásának kérdésében kizárólag olyan lehetőségeket vizsgál az önkormányzat, amely egyértelműen biztosítja a pedagógusok közalkalmazotti státuszának megtartását – szögezte le egy határozatban a képviselő-testület a március 23-án tartott ülésén.

Napirend előtti felszólalásában Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) több ponton kifogásolta a polgármester március 15-ei beszédében elhangzottakat. Szerinte nem fogadható el az a párhuzam, amely a sajtószabadság jelenlegi helyzetét összehasonlítja az abszolutizmus időszakával. Szerinte a 12 pontból nem csak az elsővel kellett volna foglalkoznia a szónoknak.

Wittinghoff Tamás polgármester válaszában leszögezte, hogy nem az önkormányzati ülés a megfelelő helye egy ünnepi beszéd elemzésének. Kérte, hogy jelölje meg Czuczor Gergely, melyik Kossuth idézettel volt baja, ő ugyanis nem nevezte meg sem a Fideszt, sem a jelenlegi kormányt. Általánosságban beszélt a sajtószabadság szükségességéről. Cáfolta, hogy a 12 pontból csupán az elsőt említette meg, még legalább további négyet-ötöt is felidézett.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szerint egyáltalán nem kifogásolható, ha országos, aktuálpolitikai témák is szóba kerülnek a testületi ülésen, hiszen többen valamilyen pártot képviselnek. A lényeg, hogy mindez röviden és kulturáltan történjen.
Az Informatikai Irodától arra vár választ, hogy mi a véleményük a szabad forráskódú szoftverek  alkalmazásáról, vizsgálták-e ennek lehetőségét a város informatikai rendszerében.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arra hívta fel a figyelmet, hogy gondot okoz a költségvetési előirányzatok túlságosan nagymértékű céltartalékba helyezése. Most például emiatt nem tudott a BTG kiállítani egy fontos igazolást a helyi sportegyesület részére, mivel a költségvetésben nem szerepel a szükséges összeg.
Több lakó jelezte a képviselőnek, hogy a futballpálya környékén elhelyezett sittet széthordja a szél. Kérte, hogy szállítsák el a kupacokat.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott a BTG-nek, hogy gyorsan intézkedtek a Lévai utcában egy megrongálódott lépcső ügyében.
Szerinte még mindig balesetveszélyes a Bretzfeld és Baross utca kereszteződésének környéke.
Domahidi Emma a Városépítési Iroda vezetője emlékeztetett rá, hogy még nem vették át a területet a kivitelezőtől, de reméli, hogy hamarosan befejeződnek a munkálatok.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) sürgette, hogy javítsák ki a repedéseket a Temesvár utca alsó szakaszán. Ugyanígy a hajnal utcában is el kellene végezni mihamarabb a kátyúzást – mondta.

A polgármester a két testületi ülés közötti tevékenységét ismertetve említette meg, hogy sok rémhír kering a Fidesz-kormány tervezett intézkedéseiről, amelyek súlyosan érinthetik Budaörsöt. Például, egyre többen beszélnek az iparűzési adó megszüntetéséről. Kérte, hogy a fideszes képviselők erőteljesen lobbizzanak annak érdekében, hogy ne szülessenek a városra hátrányos törvénymódosítások.

Első napirendi pontként ismét megpróbálkoztak az alpolgármesterek megválasztásával.
Wittinghoff Tamás továbbra is fenntartotta ajánlatát, hogy elfogadja a Fidesz-KDNP egy vagy akár két jelöltjét is, ha megszavazzák az ő általa javasolt Bíró Gyulát. Emlékeztetett rá, hogy az előző, rendkívüli ülésen a Pest megyei Kormányhivatal képviselője is megerősítette, a jelölés kizárólagos joga a polgármesteré, és ezt nem véletlenül alakították így a törvényhozók. Ugyanis neki kell folyamatosan együtt dolgozni helyettesével, ami bizalmi viszonyt feltételez.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) megerősítette, hogy ők csak egy alpolgármestert szeretnének, és arra Török István frakciótársukat ajánlják.

Ezt követően a polgármester titkos szavazást kért Bíró Gyula személyéről, aki ezúttal sem kapta meg a megválasztásához szükséges számú voksot. Ezért Török Istvánt már elő sem terjesztette.

Megszavazták a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását, amelyet a korábbi költségvetési vonatkozású képviselő-testületi döntések átvezetése tett szükségessé.
Öt százalékkal megemelték a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi térítési díjait.

Módosították Budaörs város építészeti örökségének helyi védelméről szóló rendeletét. Az önkormányzat továbbra is évente pályázatot ír ki, hogy a védett értékek tulajdonosai teljesíteni tudják állagmegóvási kötelezettségüket. A támogatásokat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ítéli oda.
Nem döntöttek viszont arról a módosításról, amely kivette volna a védett épületetek listájából a Károly királyút 72. szám alatti ingatlant.
Czuczor Gergely azzal érvelt a javaslat ellen, hogy nem lenne helyes, ha azért vennék le a listáról, mert az épület tulajdonosa engedély nélkül változtatta meg az ingatlan jellegét, és így a jogalkotás igazodna a szabályszegéshez.
Mind a polgármester, mind a jegyző arról beszélt, hogy nem a jogtalan eljárás miatt merült fel a listáról való levétel. Már azt is kétségesnek tartják, hogy megalapozott volt-e a döntés, amikor védetté nyilvánították, ugyanis már akkor sem képviselt komoly építészeti értéket az épület. Úgy döntöttek, hogy a továbbiakban indokolt a helyi védelem alá helyezett épületek ilyen besorolása megalapozottságának felülvizsgálata.

A korábbi képviselő-testületi üléseken erős hangsúlyokkal merült fel a város közoktatási intézményeinek esetleges fenntartóváltása, amely azért került szóba, mert a jelenlegi gazdasági helyzetben az állami normatíva 2001 óta elvont 90 százaléka esetleg visszaterelhető lenne a város költségvetési rendszerébe. Ez nagyságrendileg 700 millió forintnyi összeget jelentene egy évben. Ez a város kötelezően ellátott közoktatási feladatait ellátó intézmények esetében merült fel. A különböző megfontolandó lehetőségekről folytatott viták során a helyi pedagógusok sorsát illetően számos félelem fogalmazódott meg Ezért a testület, ezen félelmeket  csillapítandó, határozati javaslatot fogadott el.
Eszerint: Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kötelezően fenntartandó közoktatási intézmények fenntartóváltásának kérdésében kizárólag olyan lehetőségeket vizsgál, és fogad el, ha szükséges, amelyek a pedagógusok közalkalmazotti státuszának megtartását egyértelműen biztosítják.

Hardy Géza, a Frankhegyi Részönkormányzatban viselt tisztségéért járó tiszteletdíját az Országos Mentőszolgálat Alapítványának ajánlotta fel. A képviselő-testület ezért, ennyivel csökkentette a részönkormányzat költségvetését, és a havi, nettó 38 ezer 263 forintot a megjelölt alapítványnak utalja át.

Módosították a képviselő-testület munkarendjét. Eszerint a 2011. április 20-ára tervezett ülést, a rákövetkező napon, 21-én tartják. Erre azért volt szükség, mert 20-án lesz a budaörsi Tavaszi Pedagógia Nap, amelyre a képviselők és polgármester is hivatalosak.

Döntöttek arról is, hogy újra üzembe helyezik az Esze Tamás utcai süllyedő oszlopos elzáró berendezést, egyúttal felülvizsgálják a már kiadott behajtási engedélyek jogosságát.

Elfogadták a civil szervezetek és alapítványok 2010. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolását, illetve az ezekhez kapcsolódó beszámolókat.

Megszavazták a Jókai Mór Művelődési Központ és a Budaörsi Játékszín részére a kért egymillió forintos önrészt, amely lehetővé teszi, hogy az intézmény idén is részt vehessen a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton.

Nem támogatta a testület az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány kérelmét. Az alapítvány a névadójuk  egész alakos bronz szobrát szeretné felállítani Budapesten, az Erzsébet téren, ennek megvalósításához fordult anyagi segítségért az önkormányzathoz.

Másfél milliós támogatást hagytak jóvá a Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egység számára. Vitát váltott ki a testületben, hogy helyes-e a polgárőr feladatok elaprózódása,hiszen a költségvetéséből a város egyébként támogatja a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesületet is.
A polgármester szerint már eleve nem ideális állapot, hogy a közrend biztosításához nincsen elegendő rendőr. Szerinte nem lenne jó tendencia, ha arrafelé indulna el az önkormányzat, hogy tucatnyi polgárőr szervezetet támogat. Ez az elaprózottság a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel való kapcsolattartást is megnehezíti. Sajátosnak tartotta azt is, hogy a mai ülés napirendjéről ugyanakkor levenni javasolták a rendőrséggel kötendő támogatási szerződést.
Bíró Gyula azt is megkérdőjelezte, hogy ez a szervezet idén háromszor annyi támogatást kapjon, mint tavaly, miközben valamennyi civil szervezetnél csökkenés mutatkozik.
Császárné Kollár Tímea úgy vélte, a hasonló tevékenységet végző szervezeteket egymással kell összehasonlítani. Úgy értesült, hogy a Törökugrató környékén élők elégedettek a polgárőrök munkájával, ezért ő helyeselte támogatást.
Végül egyetértés mutatkozott abban, hogy ezt a kérdéskört alaposan át kell majd tekinteni.

Módosították a Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a Budaörsi Játékszín és a Jókai Mór Művelődési Központ alapító okiratait.

Elfogadta a testület a BTG Kft. közszolgálati keretszerződését, amely pontosan meghatározza, hogy milyen tevékenységeket kell elvégeznie a Kft-nek, és ennek fejében 623 millió forintnyi önkormányzati támogatást kap.

Határozatot hozott a testület arról, hogy áttekintik a város egészségügyi rendszerének tíz éves működési tapasztalatait. Mint az előterjesztés címéből kiderült, felülvizsgálják az Europmed Kft. feladatátvállalási szerződését is.
A feladattal külső szakértőt bíznak meg.
A polgármester reményét fejezte ki, hogy nem milliókba kerül majd ez az átvilágítás, és nem egy „pénzszivattyúról” van szó.

Jóváhagytak kétmillió forintot a helyi kiadványok támogatására.
Czuczor Gergely úgy érvelt előterjesztése mellett, hogy az eddigi 6 milliós támogatás helyett legalább ennyit adjanak, mert fontos az olyan művek megszületése, amelyek hírnevet szereznek a városnak. Emellett javasolta, hogy szűkítsék a támogatandók körét. Szerinte több olyan irodalmi mű is született önkormányzati segítséggel az elmúlt években, amelyek értéke kétséges.
A polgármester elmondta, hogy maga részéről is maximálisan egyetért ezzel a céllal, de ő úgy gondolta, már annyi nívós kiadványt finanszírozott a város, hogy amikor ilyen nehéz a gazdasági helyzet, esetleg ki lehetett volna hagyni egy esztendőt.

A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatta munkáját.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.